Welkom bij Rechtspraak bestuursrecht (RSBR). Op deze website vindt u een actueel overzicht van de belangrijkste jurisprudentie inzake het omgevingsrecht, voor zover deze ziet op:
– de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
– het Besluit omgevingsrecht (Bor)
– het Besluit ruimtelijke ordening (Bro)
– de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
– de Wet ruimtelijke ordening (Wro)

NIEUW: de Omgevingswet, de Invoeringswet Omgevingswet, het Omgevingsbesluit, het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving en het Besluit kwaliteit leefomgeving! Klik hier. Zoeken op onderwerp is ook mogelijk, klik hier (punten 6 t/m 11). read more

Recente rechtspraak

Artikel 4.5 IOw

Als vóór het tijdstip van inwerkingtreding van de Omgevingswet voor een besluit tot oplegging van een gedoogplicht als bedoeld in artikel 5.24 lid 1 Waterwet toepassing is gegeven aan artikel 4:8 Awb of een dergelijk besluit bekendgemaakt is, dan blijft op grond van artikel 4.5 onder a IOw (overgangsrecht) het recht zoals dat gold onmiddellijk vóór dat tijdstip van toepassing tot het besluit onherroepelijk wordt (Raad van State 8 mei 2024, ECLI:NL:RVS:2024:1946)

Overgangsrecht Omgevingswet gedoogplicht Waterwet

Artikel 4.3 IOw

Als een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend vóór het tijdstip van inwerkingtreding van de Omgevingswet en er na 1 januari 2024 gedurende de (hoger) beroepsprocedure over het besluit omtrent deze vergunning een besluit ex artikel 6:19 Awb (nader besluit) wordt genomen, dan is op dat nadere besluit het oude recht van toepassing (overgangsrecht ex artikel 4.3 IOw) (Raad van State 1 mei 2024, ECLI:NL:RVS:2024:1840)

Overgangsrecht Omgevingswet 6:19  Awb omgevingsvergunning

Artikel 4.3 IOw

Als een verzoek om een omgevingsvergunning in te trekken is ingediend vóór het tijdstip van inwerkingtreding van de Omgevingswet, dan blijft op grond van artikel 4.3 onder a IOw (overgangsrecht) het recht zoals dat gold onmiddellijk vóór dat tijdstip van toepassing tot het besluit op dat verzoek onherroepelijk wordt (Raad van State 1 mei 2024, ECLI:NL:RVS:2024:1765)

Overgangsrecht Omgevingswet verzoek in te trekken omgevingsvergunning

Artikel 4.4 IOw

Op grond van artikel 4.4 onder a IOw (overgangsrecht) blijft op een beroep tegen een ambtshalve te nemen besluit tot intrekking van een exploitatieplan op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 Awb van toepassing is en waarvan het ontwerp vóór het tijdstip van inwerkingtreding van de Omgevingswet ter inzage is gelegd, het recht zoals dat gold onmiddellijk vóór dat tijdstip van toepassing tot het besluit onherroepelijk is (Raad van State 1 mei 2024, ECLI:NL:RVS:2024:1828)

Overgangsrecht Omgevingswet ambtshalve besluit afdeling 3.4 Awb

Artikel 4.3 IOw

Als een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend vóór het tijdstip van inwerkingtreding van de Ow en het besluit omtrent deze aanvraag wordt door de Raad van State vernietigd, dan blijft het recht zoals dat gold onmiddellijk vóór dat tijdstip (met uitzondering van artikel 3.9 lid 3 Wabo) van toepassing op de nadere besluitvorming totdat deze besluitvorming onherroepelijk wordt (overgangsrecht Omgevingswet ex artikel 4.3 sub a IOw) (Raad van State 24 april 2024, ECLI:NL:RVS:2024:1719) read more

Artikel 4.3 IOw

Op een besluit tot afwijzing van een aanvraag om een bestemmingplan, wijzigings- of uitwerkingsplan vast te stellen is artikel 4.3 IOw van toepassing, ook als er naar aanleiding van de aanvraag al dan niet een ontwerpplan ter inzage is gelegd. Dit betekent dat als een aanvraag om een plan vast te stellen is ingediend voor 1 januari 2024, het oude recht van toepassing blijft tot het afwijzende besluit op die aanvraag onherroepelijk wordt. Dit geldt ook voor een nieuw te nemen besluit van de gemeenteraad op die aanvraag, ongeacht of dit besluit opnieuw een afwijzing van de voor 1 januari 2024 ingediende aanvraag om het plan vast te stellen inhoudt, of de vaststelling van een voor 1 januari 2024 ter inzage gelegen ontwerpplan of de vaststelling van een na 1 januari 2024 ter inzage gelegen ontwerpplan (Raad van State 17 april 2024, ECLI:NL:RVS:2024:1529) read more

Op zoek naar een uitspraak?

Mocht u op zoek zijn naar een specifieke uitspraak, gebruik dan het vergrootglas in de menubalk of de zoekbalk hieronder, klik op de button 'Zoek op onderwerp' of neem contact op per e-mail (koolen@sight.law) of per telefoon (06 28 59 24 92). Ook voor overige vragen en/of verzoeken kunt u hier terecht.
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.