Zoek op onderwerp

Via deze pagina kunt u jurisprudentie op onderwerp zoeken. Per wet/besluit is een zogenaamde themapagina ontworpen, waarop de relevante jurisprudentie op onderwerp is gerangschikt. Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp, klik dan hieronder op de desbetreffende wet of het desbetreffende besluit (u wordt dan naar de themapagina doorverwezen).

1. Algemene wet bestuursrecht (o.a.):
– Definities (bestuursorgaan, belanghebbende, besluit, aanvraag, beleidsregel)
– Gecodificeerde algemene beginselen van behoorlijk bestuur
– Besluiten
– Handhaving
– Bezwaar en (hoger) beroep
– Procederen bij de bestuursrechter
– Mandaat en delegatie

2. Besluit omgevingsrecht (o.a):
– Schriftelijke indiening aanvraag omgevingsvergunning
– Verklaring van geen bedenkingen gemeenteraad
– Vergunningvrij bouwen en gebruiken
– Kruimelvergunning

3. Besluit ruimtelijke ordening (o.a.):
– Begrip (nieuwe) ‘stedelijke ontwikkeling’
– Vooroverleg bestemmingsplan
– Branchebepalingen bestemmingsplan
– Ladder voor duurzame verstedelijking
– Bouwovergangsrecht, gebruiksovergangsrecht en persoonsgebonden overgangsrecht

4. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (o.a.):
– Begrippen ‘bouwen’ en ‘bouwwerk’
– Omgevingsvergunning(en)
– Bouwstop

5. Wet ruimtelijke ordening (o.a.):
– Bestemmingsplan
– Beheersverordening
– Proactieve aanwijzing provincie
– Planschade

6. Omgevingswet (o.a.):
– Doelen wet
– Omgevingsplan
– Omgevingsvisie en programma’s
– Omgevingsvergunning
– Voorkeursrecht
– Onteigening
– Kostenverhaal
– Schade
– Procedures
– Overgangsrecht

7. Invoeringswet Omgevingswet (o.a.):
– Overgangsrecht besluiten (vergunning, bestemmingsplan, handhaving)

8. Omgevingsbesluit (o.a.):
– Regels in het omgevingsplan
– Bevoegd gezag omgevingsvergunning
– Projectprocedure
– Voorkeurs- en onteigeningsrechtbeschikkingen
– Heffingen en kostenverhaal
– Procedure omgevingsplan en omgevingsverordening
– Procedure omgevingsvergunning
– Milieueffectrapportage

9. Besluit activiteiten leefomgeving (o.a.):
– Milieubelastende activiteiten
– Activiteiten die de natuur betreffen (Natura 2000, NNN, flora en fauna)
– Activiteiten die houtopstanden betreffen
– Rijksmonumentenactiviteiten
– Werelderfgoed

10. Besluit bouwwerken leefomgeving (o.a.):
– Kwaliteitsborging voor het bouwen
– Vergunningsvrije en -plichtige gevallen bouwactiviteit
– Vergunningsvrije en -plichtige gevallen omgevingsplanactiviteit
– Technische eisen bestaande bouw
– Technische eisen nieuwbouw
– Technische eisen verbouw, verplaatsing bouwwerk en wijziging van gebruiksfunctie
– Gebruik van bouwwerken
– Bouw- en sloopwerkzaamheden

11. Besluit kwaliteit leefomgeving (o.a.):
– Geluid door (spoor)wegen en industrieterreinen
– Instructieregels omgevingsplan
– Geluid
– Geur
– Ladder voor duurzame verstedelijking
– Woningbouwcategorieën
– Inhoud omgevingsverordeningen
– Beoordelingsregels aanvraag omgevingsvergunning
– Actualisering, wijziging en intrekking omgevingsvergunning

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.