Thema’s Bkl

Op deze pagina vindt u een thematische samenvatting van de belangrijkste jurisprudentie inzake het omgevingsrecht, voor zover deze ziet op het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). Snel naar een (hoofd)onderwerp scrollen? Klik dan op een van de links hieronder:

1. Omgevingswaarden (onderbouwing, luchtkwaliteit)
2. Specifieke taken (geluid, omgevingswaarden)
3. Stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen (vaststelling en inhoud)
4. Instructieregels omgevingsplannen (veiligheid, geluid, geur, Ladder voor duurzame verstedelijking, erfgoed)
5. Waterschapsverordeningen
6. Omgevingsverordeningen (NNN, Natura 2000, milieubelastende activiteiten)
7. Omgevingsvergunningen (beoordelingsregels activiteiten, actualisering, wijziging en intrekking omgevingsvergunning)
8. Overgangsrecht


1. Omgevingswaarden:
Onderbouwing omgevingswaarden gemeente of provincie
Omgevingswaarden luchtkwaliteit

2. Specifieke taken:
Geluid door wegen, spoorwegen en industrieterreinen
Toepassingsbereik geluid
Begripsbepaling woonschip geluid
Geluidaandachtsgebied
Geluidsgevoelige gebouwen
Geluidsgevoelige ruimten
Standaardwaarden en grenswaarden geluid
Bepalen geluid door wegen en spoorwegen
Bepalen geluid door industrieterreinen
Geluid door gemeentewegen, lokale spoorwegen en waterschapswegen
Toepassingsbereik geluid gemeentewegen en lokale spoorwegen
Waarde van de basisgeluidemissie
Afweging maatregelen naar aanleiding van resultaat monitoring
Geluid door rijkswegen en hoofdspoorwegen
Akoestische kwaliteit rijkswegen en hoofdspoorwegen
Geluidproductieplafonds als omgevingswaarden
Toepassingsbereik geluidproductieplafonds als omgevingswaarden
Bepalen van geluidreferentiepunten, geluidsbrongegevens en geluidaandachtsgebied
Geluidreferentiepunten voor wegen en spoorwegen
Geluidreferentiepunten voor industrieterreinen
Hoofdregel vaststellen geluidproductieplafond
Vaststellen geluidproductieplafond: overschrijding hoogste waarde
Vaststellen geluidproductieplafond: overschrijding grenswaarde provinciale wegen binnen bebouwde kom
Vaststellen geluidproductieplafond: overschrijding grenswaarde als dat onvermijdelijk is
Vaststellen geluidproductieplafind: beoordelen aanvaardbaarheid gecumuleerd geluid
Vaststellen geluidproductieplafond: bepalen gezamenlijk geluid
Vaststellen geluidproductieplafond: overdracht van wegen en spoorwegen
Werking van geluidproductieplafonds als omgevingswaarden
Aard van geluidproductieplafonds als omgevingswaarde
Maatregelen of programma bij (dreigende) overschrijding
Afwijkend tijdstip en afwijkende termijn voor voldoen aan geluidproductieplafond
Financiële doelmatigheid geluidbeperkende maatregelen
Toepassingsbereik geluidbeperkende maatregelen rijkswegen en hoofdspoorwegen
Begripsbepalingen geluidbeperkende maatregelen
Financiële doelmatigheid geluidbeperkende maatregel
Bepalen geluidreductie
Bepalen reductiepunten voor geluidsgevoelig cluster

Besluit tot vaststelling van geluidwerende maatregelen
Besluit over geluidwerende maatregelen; gevallen
Geluidwerende maatregelen geluidsgevoelige ruimte
Wijziging besluit over geluidwerende maatregelen

3. Stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen:
Toepassingsbereik Wkb
Beoordelingsregels instrumenten voor kwaliteitsborging
Vergoeding behandeling aanvraag en register
Verdeelsleutel en doorberekenen toezichtkosten
Borgingsplan
Geen toestemming toepassing instrument
Onafhankelijkheid kwaliteitsborger
Opleiding, kennis en ervaring kwaliteitsborger
Administratieve organisatie kwaliteitsborger
Informatieverstrekking kwaliteitsborger aan instrumentaanbieder
Informatieverstrekking kwaliteitsborger aan bouwpartijen en bevoegd gezag
Maatregelen instrumentaanbieder

4. Instructieregels omgevingsplannen:

Algemeen
Toepassingsbereik instructieregels omgevingsplan
Omgevingsplan Dienstenrichtlijn

Waarborgen van de veiligheid
Omgevingsplan veiligheidsrisico’s van branden, rampen en crises
Omgevingsplan of BOPA: toepassingsbereik gebouwen en locaties
Eerbiedigende werking

Geluid
Toepassingsbereik geluid door activiteiten
Meerdere activiteiten beschouwen als één activiteit
Geluid door activiteiten: rekening houden met en aanvaardbaarheid
Geluid: waar waarden gelden
Geluid: functionele binding
Geluid: voormalige functionele binding
Geluid door activiteiten, anders dan door specifieke activiteiten
Toepassingsbereik geluid door activiteiten – anders dan door specifieke activiteiten
Verhouding met aanvaardbaarheid
Standaardwaarden en grenswaarden voor geluidsgevoelige ruimten binnen in- en aanpandige geluidgevoelige gebouwen
Flexibiliteit afwijken tot grenswaarden
Flexibiliteit: waarden maximaal geluidniveau in de dagperiode
Flexibiliteit: waarden gelden niet bij festiviteiten
Flexibiliteit: afwijken van waar waarden gelden
Flexibiliteit: geen waarden
Flexibiliteit: andere regels dan waarden
Regels over activiteiten die in aanzienlijke mate geluid kunnen veroorzaken
Omgevingsplan: uitzonderingen geluidbronnen
Geluid door wegen, spoorwegen en industrieterreinen
Toepassingsbereiek geluid wegen, spoorwegen en industrieterreinen
Waarde van het geluid bij wegen, spoorwegen en industrieterreinen
Aanwijzing activiteiten die in aanzienlijke mate geluid kunnen veroorzaken
Geluid door wegen en lokale spoorwegen zonder geluidproductieplafonds als omgevingswaarden
Geluid in geluidaandachtsgebied: rekening houden met en aanvaardbaarheid
Omgevingsplan: aanleg of wijziging van gemeenteweg, waterschapsweg of lokale spoorweg of wijziging van gebruik van lokale spoorweg
Overschrijding standaardwaarde of toename
Overschrijding grenswaarden vanwege zwaarwegende belangen
Beoordelen aanvaardbaarheid gecumuleerd geluid
Bepalen gezamenlijk geluid
Geluidgevoelige gebouwen in geluidsaandachtsgebieden
Toepassingsbereik geluidsgevoelige gebouwen in geluidaandachtsgebied
Geluid in geluidaandachtsgebied: rekening houden met en aanvaardbaarheid
Hoofdregel toelaten van geluidsgevoelig gebouw
Overschrijding standaardwaarde geluid nieuw geluidsgevoelig gebouw
Omgevingsplan: overschrijding grenswaarde bij vervangende nieuwbouw
Overschrijding grenswaarde geluid bij functiewijziging
Overschrijding grenswaarde niet-geluidsgevoelige gevel met bouwkundige maatregelen
Overschrijding grenswaarde geluid – maatregelen
Overschrijding grenswaarde geluid vanwege zwaarwegende belangen – niet-geluidsgevoelige gevel
Belang van een geluidluwe gevel
Beoordelen aanvaardbaarheid gecumuleerd geluid
Bepalen van gezamenlijk geluid
Indirecte akoestische effecten van veranderend verkeer
Toepassingsbereik geluid verharde gemeentewegen en lokale spoorwegen
Indirecte akoestische effecten toename verkeersintensiteit
Overschrijding grenswaarde geluid vanwege zwaarwegende belangen
Indirecte akoestische effecten van wijziging in de geluidoverdracht
Toepassingsbereik wijzigingen geluidaandachtsgebied weg, spoorweg en industrieterrein
Indirecte akoestische effecten van wijzigingen in geluidaandachtsgebied

Geur
Toepassingsbereik paragraaf 5.1.4.6 Bkl (geur)
Geurgevoelige gebouwen
Omgevingsplan: geur door activiteiten
Geur omgevingsplan: waar waarden gelden
Geur omgevingsplan: tot waar afstanden gelden
Geur omgevingsplan: functionele binding
Geur omgevingsplan: voormalige functionele binding
Bebouwingscontour geur

Ladder voor duurzame verstedelijking
Omgevingsplan: zorgvuldig ruimtegebruik en tegengaan van leegstand

Cultureel erfgoed en werelderfgoed
Omgevingsplan: behoud cultureel erfgoed
Omgevingsplan: behoud werelderfgoed

Woningbouwcategorieën
Omgevingsplan: aanwijzing woningbouwcategorieën

5. Waterschapsverordeningen:
Beoordelingsregels activiteit met gevolgen voor waterlichaam

6. Omgevingsverordeningen:
Omgevingsverordening: NNN
Omgevingsverordening: beschermingsregime NNN
Omgevingsverordening met vergunningvrije Natura 2000-activiteiten of flora- en fauna-activiteiten
Beoordelingsregels activiteit met gevolgen voor waterlichaam
Omgevingsverordening: beoordeling milieubelastende activiteit

7. Omgevingsvergunningen:

Omgevingsvergunning omgevingsplanactiviteit
Toepassingsbereik en oogmerk omgevingsplanactiviteiten
Beoordelingsregels omgevingsplanactiviteit algemeen
Doorwerking instructieregels, instructies, voorbereidingsbesluiten en projectbesluiten – buitenplanse omgevingsplanactiviteit, niet van provinciaal belang
Doorwerking instructieregels, instructies, voorbereidingsbesluiten en projectbesluiten – buitenplanse omgevingsplanactiviteit van provinciaal belang
Doorwerking instructieregels, instructies, voorbereidingsbesluiten en projectbesluiten – buitenplanse omgevingsplanactiviteit van nationaal belang
Doorwerking maatwerkregel – buitenplanse omgevingsplanactiviteit

Omgevingsvergunning bouwactiviteit
Toepassingsbereik en oogmerk vergunningplichtige bouwactiviteiten
Beoordelingsregels bouwactiviteit
Voorschriften over uitgestelde aanvraagvereisten bouwactiviteit
Afbakening maatwerk omgevingsvergunning bouwactiviteit
Verdere beperking voorschriften bouwactiviteit

Omgevingsvergunning milieubelastende activiteit
Toepassingsbereik en oogmerk vergunningplichtige milieubelastende activiteiten
Beoordelingsregels milieubelastende activiteit algemeen
Bepalen beste beschikbare technieken
Bepalen maatregelen in verband met ongevallen
Beoordelingsregels milieubelastende activiteit overig algemeen
Beoordelingsregels activiteit externe veiligheidsrisico’s
Beoordelingsregels milieubelastende activiteit luchtkwaliteit
Beoordelingsregels milieubelastende activiteit geluid – grenswaarde geluidsgevoelige ruimten bij activiteiten, anders dan specifieke activiteiten
Beoordelingsregels milieubelastende activiteiten geluid, trillingen en geur bij functionele binding
Voorschriften milieubelastende activiteit geluid – stemgeluid en hulpverlening

Omgevingsvergunning Natura 2000-activiteit en flora- en fauna-activiteit
Natura 2000-activiteiten
Toepassingsbereik en oogmerk vergunningplichtige Natura 2000-activiteiten
Beoordelingsregels Natura 2000-activiteit
Voorschrift compensatie Natura 2000-activiteit
Voorschrift bij gemeentelijke programmatische aanpak stikstof
Flora- en fauna-activiteiten
Toepassingsbereik en oogmerk flora- en fauna-activiteiten
Beoordelingsregels flora- en fauna-activiteit: soorten vogelrichtlijn
Beoordelingsregels flora- en fauna-activiteit: soorten Habitatrichtlijn
Beoordelingsregels flora- en fauna-activiteit: andere soorten
Voorschrift flora- en fauna-activiteit soorten vogelrichtlijn: algemeen

Omgevingsvergunning rijksmonumentenactiviteit
Toepassingsbereik en oogmerk rijksmonumentenactiviteit
Beoordelingsregels rijksomonumentenactiviteit
Voorschriften over archeologische monumentenzorg
Voorschriften over verplaatsen gebouwde monumenten

Actualisering, wijziging en intrekking
Algemene gronden – bevoegdheid tot wijziging voorschriften en intrekking omgevingsvergunning
Plicht tot wijziging voorschriften of intrekking omgevingsvergunning omgevingsplanactiviteit wegens strijd met instructieregels of instructies zonder eerbiedigende werking
Plicht tot wijziging voorschriften of intrekking omgevingsvergunning omgevingsplanactiviteit van provinciaal belang wegens strijd met instructieregels of instructies zonder eerbiedigende werking
Plicht tot wijziging voorschriften of intrekking omgevingsvergunning omgevingsplanactiviteit van nationaal belang wegens strijd met instructieregels of instructies zonder eerbiedigende werking
Plicht tot bezoek omgevingsvergunning in verband met nieuwe BBT-conclusies of nieuwe LAP
Plicht tot wijziging voorschriften omgevingsvergunning
Intrekking of wijziging omgevingsvergunning voor activiteiten die de natuur betreffen

8. Overgangsrecht:
Vergunningvrije gebouwen en mantelzorgwoningen bruidsschat niet geluidsgevoelig
Uitsluiting niet gerealiseerde vergunningvrije bouw- en gebruiksmogelijkheden van eerbiedigende werking
Bestaande mantelzorgwoningen blijvend niet geluidsgevoelig
Overgangsrecht geluid van een gemeenteweg en lokale spoorweg samen
Tijdelijke bebouwingscontour geur
Programma legalisering projecten natuur
Overgangsfase afdeling 5.2 Bkl
Tijdelijke beoordelingsregel eerder verleende omgevingsvergunning buitenplanse omgevingsplanactiviteit
Doorwerking overgangsrecht – buitenplanse omgevingsplanactiviteit
Tijdelijke regel voorschriften buitenplanse omgevingsplactiviteit
Overgangsrecht verplichting intrekking vergunning omgevingsplanactiviteit
Overgangsrecht verplichting intrekken vergunning omgevingsplanactiviteit van provinciaal belang
Overgangsrecht verplichting intrekken vergunning omgevingsplanactiviteit van nationaal belang

Jurisprudentie Bkl
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.