Artikel 8.20 Bkl

Voor zover een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit die geluid, trillingen of geur veroorzaakt, worden bij de beoordeling van dat geluid, die trillingen of die geur buiten beschouwing gelaten het geluid, de trillingen of de geur op een geluidgevoelig, trillinggevoelig of geurgevoelig gebouw dat:
a. functioneel verbonden is met de activiteit, maar daar op grond van het Besluit activiteiten leefomgeving geen deel van uitmaakt; of
b. eerder functioneel verbonden was met de activiteit en waarvoor op grond van artikel 5.62, 5.85 of 5.96, eerste of tweede lid, in het omgevingsplan of een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit is bepaald dat de waarden of afstanden, bedoeld in die artikelen, niet gelden.

Rechtspraak artikel 8.20 Bkl (beoordelingsregels milieubelastende activiteit geluid, trillingen en geur bij functionele binding)

Artikel 8.20 Bkl beoordelingsregels milieubelastende activiteit geluid; trillingen en geur bij functionele binding
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.