Artikel 3.35 Bkl

1. Bij de vaststelling van een geluidproductieplafond als omgevingswaarde kan de hoogste van de twee waarden, bedoeld in artikel 3.34, eerste lid, worden overschreden als:
a. geen geluidbeperkende maatregelen kunnen worden getroffen om aan de hoogste van de twee waarden te voldoen;
b. de overschrijding door het treffen van geluidbeperkende maatregelen zoveel mogelijk wordt beperkt; en
c. het geluid op geluidgevoelige gebouwen niet hoger is dan de grenswaarde, bedoeld in tabel 3.35.

Tabel 3.35: Grenswaarde geluid op een geluidgevoelig gebouw per geluidbronsoort

GeluidbronsoortGrenswaarde
Provinciale wegenRijkswegen65 Lden
GemeentewegenWaterschapswegen70 Lden
Lokale spoorwegenHoofdspoorwegen70 Lden
Industrieterreinen60 Lden
50 Lnight

2. Geluidbeperkende maatregelen worden in aanmerking genomen als die financieel doelmatig zijn en daartegen geen overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of technische aard bestaan.
3. Op het bepalen van de financiële doelmatigheid van geluidbeperkende maatregelen voor rijkswegen en hoofdspoorwegen is paragraaf 3.5.4.4 van toepassing.
4. In afwijking van het eerste lid, onder b, kunnen geluidbeperkende maatregelen worden getroffen die de overschrijding in mindere mate beperken maar die leiden tot minder gecumuleerd geluid.
5. Geluidbeperkende maatregelen worden bij voorkeur aan de bron getroffen.
6. Artikel 3.34, tweede en derde lid, is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor ‘tabel 3.34’ wordt gelezen: tabel 3.35.

Rechtspraak artikel 3.35 Bkl (vaststellen geluidproductieplafond: overschrijding hoogste waarde)

Artikel 3.35 Bkl vaststellen geluidproductieplafond: overschrijding hoogste waarde
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.