Artikel 3.85 Bkl

1. Een instrument voor kwaliteitsborging schrijft voor dat de kwaliteitsborger ten minste de volgende gegevens verstrekt aan de instrumentaanbieder:
a. bedrijfsnaam en plaats van vestiging en het nummer van inschrijving van de kwaliteitsborger in het handelsregister;
b. gegevens waaruit blijkt dat de kwaliteitsborger voldoet aan de eisen, bedoeld in de artikelen 3.80 tot en met 3.84;
c. gegevens over de bouwprojecten waarvoor de kwaliteitsborger het instrument toepast;
d. gegevens over de afronding van de kwaliteitsborging.
2. Het instrument voor kwaliteitsborging beschrijft op welke momenten de in het eerste lid bedoelde gegevens worden verstrekt.
3. Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld over het bepaalde in het eerste lid.

Rechtspraak artikel 3.85 Bkl (informatieverstrekking kwaliteitsborger aan instrumentaanbieder)

Artikel 3.85 Bkl informatieverstrekking kwaliteitsborger aan instrumentaanbieder
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.