Artikel 5.78b Bkl

1. Activiteiten die in aanzienlijke mate geluid kunnen veroorzaken als bedoeld in artikel 2.11a van de wet zijn:
a. de activiteiten, bedoeld in bijlage VIII bij het Besluit activiteiten leefomgeving;
b. het gelijktijdig in gebruik hebben van een of meer elektromotoren of verbrandingsmotoren met een gezamenlijk geïnstalleerd motorisch vermogen van 15 MW of meer, waarbij bij het bepalen van het gezamenlijk vermogen buiten beschouwing blijven:
1°. elektromotoren en verbrandingsmotoren met een vermogen van 0,25 kW of minder;
2°. elektromotoren en verbrandingsmotoren die tijdelijk aanwezig zijn;
3°. elektromotoren die in een gebouw of een gedeelte van een gebouw met een woonfunctie voor dat gebouw worden gebruikt; en
4°. elektromotoren van bruggen, viaducten, verkeerstunnels en andere ondergronds gelegen bouwwerken voor vervoer van personen of goederen en beweegbare waterkeringen; en
c. het gebruiken van niet in een gesloten gebouw ondergebrachte transformatoren met een maximaal gelijktijdig in te schakelen elektrisch vermogen van 200 MVA of meer.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op activiteiten waarvoor het omgevingsplan of een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit waarborgt dat het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr,LT van het geluid op een afstand van 50 m vanaf de begrenzing van de locatie waar de activiteit wordt verricht, niet meer bedraagt dan de standaardwaarden, bedoeld in tabel 5.65.1.
3. Artikel 5.58 is van overeenkomstige toepassing.

Rechtspraak artikel 5.78b Bkl (aanwijzing activiteiten die in aanzienlijke mate geluid kunnen veroorzaken)

Artikel 5.78b Bkl aanwijzing activiteiten die in aanzienlijke mate geluid kunnen veroorzaken
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.