Thema’s Ob

Op deze pagina vindt u een thematische samenvatting van de belangrijkste jurisprudentie inzake het omgevingsrecht, voor zover deze ziet op het Omgevingsbesluit (Ob):

Algemene bepalingen:
Aanwijzing verboden activiteiten met aanzienlijke nadelige gevolgen

Omgevingsplan, waterschapsverordening en omgevingsverordening:
Verplichting en verbod opname regels in omgevingsplan
Overgangsrecht omgevingsvergunning gemeentelijke verordening

Bevoegd gezag omgevingsvergunning en betrokkenheid andere bestuursorganen (algemeen):
Toepassingsbereik bevoegd gezag omgevingsvergunning

Aanvraag om omgevingsvergunning voor wateractiviteiten:
Bevoegd gezag waterschap enkel- en meervoudige aanvraag; decentraal tenzij
Bevoegd gezag provincie enkel- en meervoudige aanvraag; magneetactiviteiten
Bevoegd gezag Minister enkel- en meervoudige aanvraag; magneetactiviteiten
Aanvullende aanwijzing bevoegd gezag meervoudige aanvraag zonder magneetactiviteiten

Aanvraag om omgevingsvergunning anders dan wateractiviteiten:
Bevoegd gezag provincie enkel- en meervoudige aanvraag; magneetactiviteiten

Betrokkenheid andere bestuursorganen bij aanvraag omgevingsvergunning, maatwerkvoorschrift of verzoek om instemming:
Toepassingsbereik algemeen advies of instemming
Toepassingsbereik advies of instemming bij grondgebiedoverstijgende aanvraag
Advies en instemming door College van B&W
Advies door gemeenteraad
Advies door gemeentelijke adviescommissie
Uitzondering instemming door College van B&W bij omgevingsplanactiviteit en eens bevoegd gezag; altijd bevoegd gezag
Advies en instemming door dagelijks bestuur waterschap
Advies en instemming door gedeputeerde staten
Advies en instemming door Minister OC&W
Instemming niet vereist
Gronden verlenen of onthouden instemming

Projectprocedure:
Inhoud en kennisgeving voornemen voorkeursbeslissing
Participatie voorkeursbeslissing
Verplichte voorkeursbeslissing
Inhoud voorkeursbeslissing
Publicatie ontwerp projectbesluit
Inhoud projectbesluit
Projectbesluit aanwijzing andere besluiten
Projectbesluit aanwijzing besluit vaststelling geluidproductieplafonds

Voorkeursrecht en onteigening:
Inhoud voorkeursrechtbeschikking
Besluit tot intrekking en mededeling verval voorkeursrecht of vernietiging van voorkeursrechtbeschikking
Aangetekende verzending mededelingen voorkeursrecht
Afschriften verzoek rechtbank voorkeursrecht
Inhoud onteigeningsbeschikking
Terinzagelegging ontwerponteigeningsbeschikking

Kostenverhaal:
Kostenverhaalplichtige activiteiten
Afzien van kostenverhaal
Verhaalbare kostensoorten
Raming opbrengsten van gronden
Raming inbrengwaarde van gronden
Raming waardevermindering
Eindafrekening op verzoek
Activiteiten waarover financiële bijdragen kunnen worden overeengekomen
Categorieën ontwikkelingen waarvoor financiële bijdragen kunnen worden verhaald

Schade:
Gevallen onder normaal maatschappelijk risico

Procedures:
Omgevingsplan, waterschapsverordening en omgevingsverordening
Overleg bestuursorgaan voorafgaand aan voorbereidingsbesluit
Motiveringsplicht vroegtijdige publieksparticipatie omgevingsplan
Toezending en overleg omgevingsplan bij bijzondere betrokkenheid provincie
Motiveringsplicht vroegtijdige publieksparticipatie waterschapsverordening
Motivering vroegtijdige publieksparticipatie omgevingsverordening
Publicatie ontwerp omgevingsplan, waterschapsverordening en omgevingsverordening
Omgevingsvisie
Motiveringsplicht vroegtijdige publieksparticipatie omgevingsvisie
Publicatie ontwerp en beschikbaar stellen geconsolideerde omgevingsvisie
Programma
Motiveringsplicht vroegtijdige publieksparticipatie programma
Informatieverplichting gemeenten, waterschappen, provincies
Meldingen en maatwerkvoorschriften
Kennisgeving melding en maatwerkvoorschrift
Omgevingsvergunning
Aanvraag omgevingsvergunning wateractiviteiten los
Aanvraag omgevingsvergunning activiteiten natuur los
Informatie omgevingsvergunning milieubelastende activiteit
Informatie omgevingsvergunning cultureel erfgoed
Termijnstelling in omgevingsvergunning
Voorbereidingsprocedure omgevingsvergunning
Toepassing coördinatieregeling Awb

Milieueffectrapportage:
plan-mer-beoordeling
Advies Commissie voor de milieueffectrapportage
Inhoud plan-MER
Inhoud plan of programma
Aanwijzen mer-(beoordelings)plichtige projecten
Bijzonderheden bij aanwijzen mer-(beoordelings)plichtige projecten
Regels ontheffing MER of mer-beoordeling
Inhoud mededeling voornemen
Project-mer-beoordeling
Raadpleging reikwijdte en detailniveau
Advies Commissie voor de milieueffectrapportage
Coördinatie terinzagelegging MER en passende beoordeling
Inhoud project-MER
Beschrijving project in MER
Beschrijving milieueffecten in MER
Inhoud besluit voorbereiding milieueffectrapport

Jurisprudentie Ob
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.