Artikel 5.3 Ob

1. In de kennisgeving van de wijze waarop burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen zullen worden betrokken, bedoeld in artikel 5.47, vierde lid, van de wet, wordt in ieder geval aangegeven:
a. wie worden betrokken;
b. waarover zij worden betrokken;
c. wanneer zij worden betrokken;
d. wat de rol is van het bevoegd gezag en de initiatiefnemer bij het betrekken van deze partijen; en
e. waar aanvullende informatie beschikbaar is.
2. De kennisgeving vindt plaats op een door het bevoegd gezag te bepalen geschikte wijze, waardoor het voor de te verkennen opgave in de fysieke leefomgeving relevante publiek zo goed mogelijk wordt bereikt.
3. Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat de benodigde informatie voor het betrekken van burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen op een toegankelijke wijze beschikbaar is. Artikel 5.1 van de Wet open overheid is van overeenkomstige toepassing.

Rechtspraak artikel 5.3 Ob (participatie voorkeursbeslissing)

Artikel 5.3 Ob participatie voorkeursbeslissing
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.