Artikel 11.19 Ob

1. In het besluit waarvoor bij de voorbereiding een milieueffectrapport moet worden gemaakt, vermeldt het bevoegd gezag in ieder geval hoe rekening is gehouden met:
a. het milieueffectrapport; en
b. indien van toepassing, het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage.
2. Daarnaast bevat het besluit in ieder geval:
a. de gemotiveerde conclusie van het bevoegd gezag over de aanzienlijke milieueffecten van het project;
b. alle aan het besluit verbonden voorschriften;
c. voor zover van toepassing, een beschrijving van alle kenmerken van het project en de voorgenomen maatregelen om aanzienlijke nadelige milieueffecten te vermijden, te voorkomen of te beperken en, als dat mogelijk is, te compenseren en op welk moment de maatregelen moeten zijn uitgevoerd; en
d. in voorkomend geval, monitoringsmaatregelen en procedures voor de monitoring van die effecten waarvoor het bevoegd gezag monitoring noodzakelijk acht, waarbij het soort parameters dat wordt gemonitord en de looptijd van de monitoring evenredig moeten zijn aan de aard, de locatie en de omvang van het project en met het belang van de milieueffecten.
3. Het bevoegd gezag kan bepalen dat degene die voornemens is het project uit te voeren bestaande monitoring gebruikt voor de monitoringsmaatregelen en de procedures voor de monitoring.

Rechtspraak artikel 11.19 Ob (inhoud besluit voorbereiding milieueffectrapport)

Artikel 11.19 Ob inhoud besluit voorbereiding milieueffectrapport
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.