Artikel 11.11 Ob

1. Het bevoegd gezag neemt binnen zes weken na ontvangst van de mededeling de beslissing, bedoeld in artikel 16.43, tweede lid, van de wet, op grond van de informatie, bedoeld in artikel 11.10. 2. Het bevoegd gezag neemt het resultaat van de beoordeling of sprake is van aanzienlijke milieueffecten, bedoeld in artikel 16.43, tweede lid, van de wet, met de bijbehorende motivering op in het besluit en, voor zover hier sprake van is, in het ontwerp van het besluit.
3. In de motivering van de beslissing wordt in ieder geval verwezen naar:
a. de relevante criteria van bijlage III bij de mer-richtlijn; en
b. als is beslist dat geen milieueffectrapport moet worden gemaakt:
1 ̊. de kenmerken en maatregelen, bedoeld in artikel 11.10, derde lid, als degene die voornemens is het project uit te voeren deze heeft voorgesteld; en
2 ̊. het moment waarop die maatregelen moeten zijn uitgevoerd.

Rechtspraak artikel 11.11 Ob (project-mer-beoordeling)

Artikel 11.11 Ob project-mer-beoordeling
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.