Artikel 7.6 Ob

Het ontwerp van de onteigeningsbeschikking wordt ter inzage gelegd met:
a. een grondtekening waarop is weergegeven of vermeld:
1°. de ligging van de percelen of gedeelten van percelen die tot de te onteigenen onroerende zaak of zaken behoren en de kadastrale nummers van die percelen op een goed afleesbare en op de tekening vermelde schaalgrootte;
2°. elke te onteigenen onroerende zaak;
3°. de aansluiting van de te onteigenen onroerende zaak of zaken op het daaromheen gelegen gebied; en
4°. een noordpijl en de naam van de gemeente of gemeenten; en
b. het ter inzage gelegde ontwerp van het omgevingsplan of het projectbesluit, het vastgestelde omgevingsplan of projectbesluit, de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit of de verleende omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit waarmee de beoogde vorm van ontwikkeling, gebruik of beheer van de fysieke leefomgeving mogelijk wordt gemaakt, met daarop ook een projectie van de grondtekening, bedoeld onder a.

Rechtspraak artikel 7.6 Ob (terinzagelegging ontwerponteigeningsbeschikking)

Artikel 7.6 Ob terinzagelegging ontwerponteigeningsbeschikking
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.