Artikel 8.14 Ob

Het bevoegd gezag kan beslissen kosten niet te verhalen als:
a. het totaal van de verschuldigde geldsommen dat op grond van artikel 13.18 van de wet kan worden verhaald, minder bedraagt dan € 10.000,-;
b. er geen verhaalbare kosten als bedoeld in de onderdelen A5 tot en met A9 van bijlage IV zijn; of
c. de verhaalbare kosten alleen de aansluiting van een locatie op de openbare ruimte of de aansluiting op nutsvoorzieningen betreffen.

Rechtspraak artikel 8.14 Ob (afzien van kostenverhaal)

Artikel 8.14 Ob afzien van kostenverhaal
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.