Artikel 4.2 Ob

1. Het dagelijks bestuur van het waterschap beslist op een enkel- of meervoudige aanvraag om een omgevingsvergunning als de aanvraag alleen betrekking heeft op een of meer van de volgende wa- teractiviteiten:
a. een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam dat onderdeel is van een watersysteem als bedoeld in artikel 2.17, eerste lid, onder a, onder 1°, van de wet;
b. een lozingsactiviteit op een zuiveringtechnisch werk; of
c. een activiteit waarvoor in de waterschapsverordening is bepaald dat het verrichten daarvan zon- der omgevingsvergunning is verboden.
2. Het dagelijks bestuur van het waterschap beslist ook op een meervoudige aanvraag om een om- gevingsvergunning als de aanvraag betrekking heeft op een of meer wateractiviteiten als bedoeld in het eerste lid en een of meer andere wateractiviteiten.

Rechtspraak artikel 4.2 Ob (bevoegd gezag waterschap enkel- en meervoudige aanvraag; decentraal, tenzij)

Artikel 4.2 Ob bevoegd gezag waterschap enkel- en meervoudige aanvraag; decentraal tenzij
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.