Thema’s Wabo

Op deze pagina vindt u een thematische samenvatting van de belangrijkste jurisprudentie inzake het omgevingsrecht, voor zover deze ziet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

Begrippen:
Bouwen
Inrichting
Bouwwerk

Vergunningplichtige activiteiten:
Bouwen (toetsingscriteria / Bibob)
Uitvoeren van werk of werkzaamheden (Bibob)
Strijd met het bestemmingsplan (toetsingscriteria)
Inrichting (toetsingscriteria / revisievergunning / Bibob)
Rijksmonument (toetsingscriteria)
Sloopverbod bestemmingsplan (toetsingscriteria)
Sloopverbod beschermd stads- of dorpsgezicht (toetsingscriteria)
Verbod bouwwerk in stand te laten

Bijzondere omgevingsvergunningen:
Gefaseerde omgevingsvergunning
Onlosmakelijke activiteiten / deelvergunning / gedeeltelijke weigering vergunning

De omgevingsvergunning:
Inhoud en voorschriften vergunning
Zakelijke werking en overdracht vergunning
Verklaring van geen bedenkingen

Wijziging en intrekking van de omgevingsvergunning:
Wijziging vergunningvoorschriften
Intrekking omgevingsvergunning

Voorbereidingsprocedures:
Algemene bepalingen
Bepalen voorbereidingsprocedure
Houdbaarheid onderzoeksgegevens
Aanhouding aanvraag omgevingsvergunning
Reguliere voorbereidingsprocedure
Bepalen voorbereidingsprocedure
Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning
Beslistermijn / vergunning van rechtswege
Uitgebreide procedure (UOV)
Toepassingsbereik

Overig:
Bouwstop
Directe inwerkingtreding vergunning bij coördinatie ex artikel 3.30 Wro

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.