Thema’s Wabo

Op deze pagina vindt u een thematische samenvatting van de belangrijkste jurisprudentie inzake het omgevingsrecht, voor zover deze ziet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

Definities:
Bouwen
Inrichting
Bouwwerk

Vergunningplichtige activiteiten:
Bouwen (toetsingscriteria / Bibob)
Uitvoeren van werk of werkzaamheden (Bibob)
Strijd met planologisch regime (toetsingscriteria)
Inrichting (toetsingscriteria / revisievergunning / Bibob)
Rijksmonument (toetsingscriteria)
Sloopverbod bestemmingsplan (toetsingscriteria)
Sloopverbod beschermd stads- of dorpsgezicht (toetsingscriteria)
Verbod bouwwerk in stand te laten

Bijzondere omgevingsvergunningen:
Gefaseerde omgevingsvergunning
Onlosmakelijke activiteiten omgevingsvergunning
Gedeeltelijk verlenen omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning:
Activiteiten en voorschriften vergunning
Zakelijke werking en overdracht vergunning
Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning

Wijziging en intrekking van de omgevingsvergunning:
Wijzigen vergunningvoorschriften
Intrekken omgevingsvergunning

Voorbereidingsprocedures:
Algemene bepalingen
Indiening aanvraag omgevingsvergunning
Houdbaarheid gegevens omgevingsvergunning
Aanhouding aanvraag omgevingsvergunning

Reguliere voorbereidingsprocedure
Reguliere voorbereidingsprocedure omgevingsvergunning
Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning
Beslistermijn aanvraag reguliere procedure / vergunning van rechtswege

Uitgebreide procedure (UOV)
Toepassingsbereik

Overig:
Bouwstop omgevingsvergunning
Directe inwerkingtreding vergunning bij coördinatie ex artikel 3.30 Wro

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.