Artikel 2.15 Wabo

Voor zover de aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, kan de omgevingsvergunning slechts worden verleend indien het belang van de monumentenzorg zich daartegen niet verzet. Bij de beslissing op de aanvraag houdt het bevoegd gezag rekening met het gebruik van het monument.

Rechtspraak

Of de omgevingsvergunning voor het monument als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder f Wabo kan worden verleend, hangt in grote mate af van de zogenaamde redengevende omschrijving (hierin is de grondslag van de aanwijzing als monument en zijn de specifieke beschermenswaardige elementen van het monument opgenomen) (artikel 2.15 Wabo)Raad van State 28 september 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2555
Het beschermde rijksmonument bestaat uit hetgeen in de redengevende omschrijving als zelfstandige eenheid is genoemd. Bij de bepaling van een zelfstandige eenheid gaat het om datgene wat bouwkundig en functioneel een onlosmakelijk geheel vormt (artikel 2.15 Wabo)Raad van State 28 september 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2555
Aan zaken die op grond van artikel 3:4 van het Burgerlijk Wetboek naar verkeersopvatting onderdeel uitmaken van de hoofdzaak of daarmee zodanig zijn verbonden dat zij daarvan niet kunnen worden afgescheiden zonder dat beschadiging van betekenis wordt toegebracht, komt dezelfde bescherming toe als het (rijks)monument waartoe zij behoren (artikel 2.15 Wabo)Raad van State 28 september 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2555
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.