Artikel 1.1 Wabo

 • In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
  • activiteit: activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, of 2.2;
  • afvalstoffen: afvalstoffen als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet milieubeheer;
  • beheersverordening: beheersverordening als bedoeld in artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening die van toepassing is op de plaats waar de activiteit wordt of zal worden verricht;
  • beschermd stads- of dorpsgezicht: beschermd stads- of dorpsgezicht als bedoeld in artikel 1, onder g, van de Monumentenwet 1988 zoals die wet luidde voor inwerkingtreding van de Erfgoedwet;
  • beste beschikbare technieken: voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die – kosten en baten in aanmerking genomen – economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld;
  • bestemmingsplan: bestemmingsplan, provinciaal inpassingsplan of rijksinpassingsplan als bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening dat van toepassing is op de plaats waar de activiteit wordt of zal worden verricht en de krachtens dat plan gestelde nadere eisen;
  • bevoegd gezag: bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een aanvraag om een omgevingsvergunning of ten aanzien van een al verleende omgevingsvergunning;
  • bouwen: plaatsen, geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen, veranderen of vergroten;
  • bouwverordening: bouwverordening als bedoeld in artikel 8 van de Woningwet;
  • exploitatieplan: plan als bedoeld in artikel 6.12, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening;
  • gevaarlijke afvalstoffen: gevaarlijke afvalstoffen als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet milieubeheer;
  • inrichting: inrichting, behorende tot een categorie die is aangewezen krachtens het derde lid;
  • inspecteur: als zodanig bij besluit van Onze Minister aangewezen ambtenaar;
  • IPPC-installatie: installatie voor industriële activiteiten als bedoeld in bijlage I van richtlijn nr. 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (PbEU L 334);
  • mijnbouwwerk: mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 1, onder n, van de Mijnbouwwet;
  • omgevingsdienst: dienst als bedoeld in artikel 5.3, eerste lid;
  • omgevingsvergunning: omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 of 2.2;
  • onlosmakelijke activiteit: activiteit die behoort tot verschillende categorieën activiteiten als bedoeld in de artikelen 2.1 en 2.2;
  • Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;
  • project: project als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, of 2.2;
  • rijksmonument: rijksmonument als bedoeld in artikel 1.1 van de Erfgoedwet met uitzondering van archeologische monumenten als bedoeld in dat artikel;
  • slopen: geheel of gedeeltelijk afbreken;
  • verklaring: verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid;
  • voorbereidingsbesluit: besluit waarbij toepassing is gegeven aan artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening;
  • wijzigen van voorschriften van een omgevingsvergunning: wijzigen, aanvullen of intrekken van voorschriften die aan een omgevingsvergunning zijn verbonden of alsnog verbinden van voorschriften aan een omgevingsvergunning.
 • Met betrekking tot de betekenis van de begrippen «gevolgen voor het milieu» en «bescherming van het milieu» in deze wet en de daarop berustende bepalingen is artikel 1.1, tweede lid, van de Wet milieubeheer van overeenkomstige toepassing.
 • Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden categorieën inrichtingen aangewezen als bedoeld in artikel 1.1, vierde lid, van de Wet milieubeheer, waarvan het oprichten, het veranderen of veranderen van de werking of het in werking hebben moet worden onderworpen aan een voorafgaande toetsing, gezien de aard en de omvang van de nadelige gevolgen die de inrichtingen voor het milieu kunnen veroorzaken. Bij de maatregel worden als categorie in ieder geval aangewezen de inrichtingen waartoe een IPPC-installatie behoort.
 • Een wijziging van bijlage 1 bij richtlijn nr. 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (PbEU L 334) gaat voor de toepassing van de in het eerste lid gegeven omschrijving van «IPPC-installatie» gelden met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijzigingsrichtlijn uitvoering moet zijn gegeven, tenzij bij ministerieel besluit, dat in de Staatscourant wordt bekendgemaakt, een ander tijdstip wordt vastgesteld.

Rechtspraak artikel 1.1 Wabo (definities)

Bij het bouwen als bedoeld in artikel 1.1 lid 1 Wabo spelen aard en hoedanigheid van de omgeving waarin de werkzaamheden worden verricht geen rolRaad van State 13 mei 1996, ECLI:NL:RVS:1996:AE9810
Het aanbrengen van een reclamebord aan een gevel is – gelet op de wijze van bevestigen (met schroeven, zonder constructieve voorzieningen direct tegen de muur) en de omvang van het bord (hoog: 5 meter, breed: 0,5 meter en dik: 1 centimeter) – geen bouwen in de zin van artikel 1.1 lid 1 WaboRaad van State 23 januari 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BC2543
Het aanbrengen van een reclame-uiting op een gevel tussen begane grond van eerste verdieping (frame van zwart metaal, rode letters, met neonverlichting (hoog: 0,2 meter, breed: 4,71 meter en dik: 0,094m) is gelet op de aard en omvang geen bouwen in de zin van artikel 1.1 lid 1 WaboRaad van State 7 juli 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BN0451
Het aanbrengen van een verflaag is geen bouwen in de zin van artikel 1.1 lid 1 Wabo (definities)Raad van State 24 augustus 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BR5660
Het begrip ‘inrichting’ als bedoeld in artikel 1.1 lid 1 Wabo (definities) is niet gelijk aan het begrip ‘inrichting’ in de Wet milieubeheerRaad van State 22 februari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:465

Artikel 1.1 Wabo definities
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.