Artikel 2.1 Wabo

 • Het is verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren, voor zover dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit:
  • a. het bouwen van een bouwwerk,
  • b. het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit is bepaald,
  • c. het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan, de regels gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening of een voorbereidingsbesluit voor zover toepassing is gegeven aan artikel 3.7, vierde lid, tweede volzin, van die wet,
  • d. het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk in met het oog op de brandveiligheid bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorieën gevallen,
  • e. 
   • 1°. het oprichten,
   • 2°. het veranderen of veranderen van de werking of
   • 3°. het in werking hebben
   van een inrichting of mijnbouwwerk,
  • f. het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een rijksmonument of het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een rijksmonument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht,
  • g. het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald,
  • h. het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht of
  • i. het verrichten van een andere activiteit die behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving.
 • Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot hetgeen wordt verstaan onder de in het eerste lid bedoelde activiteiten.
 • Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat met betrekking tot daarbij aangewezen activiteiten als bedoeld in het eerste lid in daarbij aangegeven categorieën gevallen, het in dat lid gestelde verbod niet geldt.

Rechtspraak artikel 2.1 Wabo (verbod omgevingsvergunning)

Uit een omgevingsvergunning ex artikel 2.1 Wabo kan – onder omstandigheden – een verplichting tot landschappelijke inpassing voortvloeien, als deze inpassing expliciet in de gewaarmerkte stukken van de vergunning (die onderdeel uitmaken van deze vergunning) is opgenomenRaad van State 26 juli 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2860
Uit het stelsel van de Wabo vloeit voort dat iedere aanvraag om omgevingsvergunning afzonderlijk moet worden beoordeeld, waarbij geen rekening hoeft te worden gehouden met toekomstige andere aanvragen, mede omdat het bestuursorgaan in beginsel niet kan afdwingen dat en zo ja, op welk moment, die andere aanvragen worden ingediend (artikel 2.1 Wabo)Raad van State 10 januari 2024, ECLI:NL:RVS:2024:44
Artikel 2.1 Wabo verbod omgevingsvergunning
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.