Artikel 2.11 Wabo

  • Voor zover de aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, waaromtrent regels zijn gesteld in een bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit, wordt de omgevingsvergunning geweigerd indien het werk of de werkzaamheid daarmee in strijd is of in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening.
  • Indien sprake is van strijd met de regels, bedoeld in het eerste lid, wordt de aanvraag mede aangemerkt als een aanvraag om een vergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, en wordt de vergunning slechts geweigerd indien vergunningverlening met toepassing van artikel 2.12 niet mogelijk is.

Rechtspraak artikel 2.11 Wabo (toetsingscriteria omgevingsvergunning werken of werkzaamheden)

Uit het stelsel van artikelen 2.1 lid 1 onder b en 2.11 lid 1 Wabo (toetsingscriteria omgevingsvergunning werken of werkzaamheden) vloeit voort dat (i) geen ruimte bestaat om een omgevingsvergunning voor een aanlegactiviteit op andere gronden dan strijd met de regels van het betreffende bestemmingsplan te weigeren en (ii) in de situatie waarin geen weigeringsgrond aan de orde is als bedoeld in artikel 2.11 lid 1 Wabo, er in zoverre geen ruimte bestaat voor het afwegen van andere belangen dan die met het aanlegvergunningenstelsel worden beschermdRaad van State 28 juni 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2379
Artikel 2.11 Wabo toetsingscriteria omgevingsvergunning werken of werkzaamheden
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.