Artikel 2.12 Wabo

 • Voor zover de aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, kan de omgevingsvergunning slechts worden verleend indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en:
  • a. indien de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan of de beheersverordening:
   • 1°. met toepassing van de in het bestemmingsplan of de beheersverordening opgenomen regels inzake afwijking,
   • 2°. in de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gevallen, of
   • 3°. in overige gevallen, indien de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat;
  • b. indien de activiteit in strijd is met het exploitatieplan: met toepassing van de daarin opgenomen regels inzake afwijking;
  • c. indien de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening: voor zover de betrokken regels afwijking daarvan toestaan;
  • d. indien de activiteit in strijd is met een voorbereidingsbesluit: met toepassing van de in het voorbereidingsbesluit opgenomen regels inzake afwijking.
 • Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld omtrent de inhoud van de ruimtelijke onderbouwing, bedoeld in het eerste lid, onder a, onder 3°.

Rechtspraak artikel 2.12 Wabo (toetsingscriteria omgevingsvergunning strijd planologisch regime)

Algemeen
Bij de afweging van de bij de besluitvorming betrokken belangen ex artikel 2.12 Wabo (goede ruimtelijke ordening) mag meewegen dat negatieve gevolgen van een bouwplan ook kunnen worden veroorzaakt door de fictieve realisering van een bouwplan dat in overeenstemming is met het bestemmingsplan (bijvoorbeeld qua bouwhoogte)Raad van State 27 mei 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1285
Het College van B&W is niet bevoegd artikel 2.12 lid 1 onder a sub 3 Wabo toe te passen als het beoogde gebruik binnen de reikwijdte van artikel 2.12 lid 1 onder a sub 2 Wabo (kruimelvergunning) valt, maar daarvoor, gelet op het geldende beleid, geen omgevingsvergunning kan worden verleendRaad van State 4 september 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1029
Het is mogelijk om artikel 2.12 lid 1 onder a sub 1 Wabo (binnenplanse afwijking) met artikel 2.12 lid 1 onder a sub 2 Wabo (kruimelvergunning) te combineren om van het bestemmingsplan af te wijken (ook ten behoeve van één bouwwerk)Raad van State 12 april 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1449
Bij het verlenen van een omgevingsvergunning kan toepassing worden gegeven aan zowel een binnenplanse als buitenplanse afwijkingsmogelijkheid voor een niet te splitsen bouwplan (toetsingscriteria omgevingsvergunning strijd planologisch regime ex artikel 2.12 Wabo)Raad van State 2 juni 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1170
Een aanvraag omgevingsvergunning kan niet worden geweigerd wegens het ontbreken van draagvlak als geen sprake is van een harde beleidsmatige randvoorwaarde waarin is opgenomen dat de vergunning niet zou mogen worden verleend als draagvlak ontbreekt (artikel 2.12 Wabo)Raad van State 22 december 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2923
Alleen voor het deel van een aanvraag dat in strijd is met het bestemmingsplan is een belangenafweging nodig om te bepalen of die afwijking van het plan moet worden toegestaan (artikel 2.12 Wabo)Raad van State 4 november 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2599
De Wabo voorziet niet in de mogelijkheid dat een aanvraag omgevingsvergunning die in eerste instantie met de uitgebreide procedure wordt voorbereid, na een wijziging van omstandigheden alsnog wordt behandeld met de reguliere procedure (artikel 2.12 Wabo)Rechtbank Gelderland 16 februari 2021, ECLI:NL:GEL:2021:4214
Bij de beoordeling of wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid hoeft alleen rekening te worden gehouden met de toename van de parkeerbehoefte als gevolg van het realiseren van het bouwplan, een eventueel bestaand tekort kan als regel buiten beschouwing worden gelaten. Leegstand van een pand gedurende een periode daarbij niet relevant (artikel 2.12 Wabo)Raad van State 14 september 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2690
Het is in beginsel mogelijk om het benodigde parkeerplaatsen naar beneden bij te stellen vanwege bijvoorbeeld de beschikbaarheid van deelauto’s, mits dit voldoende deugdelijk is onderbouwd (omgevingsvergunning ex artikel 2.12 Wabo)Raad van State 17 maart 2021, ECLI:NL:RVS:2021:569
Een privaatrechtelijke belemmering kan slechts aan de verlening van een omgevingsvergunning ex artikel 2.12 Wabo (strijd met planologisch regime) in de weg staat als deze belemmering een evident karakter heeft, bij het toepassen van ondoorzichtig vaststaand glas is daar geen sprake vanRaad van State 10 februari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:279
Een privaatrechtelijke belemmering kan slechts aan de verlening van een omgevingsvergunning ex artikel 2.12 Wabo (strijd met planologisch regime) in de weg staat als deze belemmering een evident karakter heeft, bij zicht vanaf de korte zijde van een balkon op het naburige erf kan daar sprake van zijnRaad van State 22 april 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1106
Een categorische uitsluiting van medewerking aan de verlening van een kruimelvergunning (artikel 2.12 lid 1 onder a sub 2 Wabo jo. artikel 4 bijlage II Bor) in een gemeentelijke beleidsregel is kennelijk onredelijk en niet toegestaanRechtbank Den Haag 10 maart 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:3655
Planologische medewerking aan een omgevingsvergunning in strijd met het bestemmingsplan ex artikel 2.12 Wabo (strijd met planologisch regime) kan worden geweigerd als een initiatiefnemer – in strijd met gemeentelijk beleid – onvoldoende (specifieke) inspanningen heeft verricht die zijn gericht op het informeren van omwonenden en het verwerven of vergroten van het maatschappelijk draagvlak voor de gewenste ontwikkelingRaad van State 12 juli 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2674
Een plicht tot instandhouding van parkeerplaatsen kan volgen uit de bouwtekeningen die deel uitmaken van de verleende omgevingsvergunning, een apart vergunningvoorschrift hieromtrent is niet benodigd (omgevingsvergunning ex artikel 2.12 Wabo) Raad van State 8 november 2023, ECLI:NL:RVS:2023:4156
Artikel 2.12 lid 1 onder a sub 1 Wabo (binnenplanse afwijking)
De binnenplanse afwijkingsmogelijkheid ex artikel 2.12 lid 1 onder a sub 1 Wabo moet voldoende duidelijk zijn omgeschreven (lees: voldoende objectief zijn begrensd)Raad van State 31 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:339
Dat wordt voldaan aan de toepassingsvoorwaarden voor het gebruik van een binnenplanse afwijking ex artikel 2.12 lid 1 onder a sub 1 Wabo betekent niet dat er geen ruimte meer is voor een afweging van belangenRaad van State 28 mei 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1906
Het koppelen van een termijn aan het toepassen van een binnenplanse afwijking ex artikel 2.12 lid 1 onder a sub 1 Wabo is onder omstandigheden toegestaanRaad van State 10 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1838
Artikel 2.12 lid 1 onder a sub 3 Wabo (goede ruimtelijke onderbouwing)
Een omgevingsvergunning ex artikel 2.12 lid 1 onder a sub 3 Wabo kan uitsluitend worden verleend indien een zogenaamde verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad is afgegeven, tenzij dit een geval betreft waarvoor de raad heeft bepaald dat deze verklaring niet benodigd isRaad van State 3 oktober 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX8983

Artikel 2.12 Wabo toetsingscriteria omgevingsvergunning strijd planologisch regime
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.