Artikel 2.7 Wabo

  • Onverminderd het bepaalde in de artikelen 2.10, tweede lid, en 2.11, tweede lid, draagt de aanvrager van een omgevingsvergunning er zorg voor dat de aanvraag betrekking heeft op alle onlosmakelijke activiteiten binnen het betrokken project. In afwijking van de eerste volzin en onverminderd artikel 2.5 kan, indien één van die onlosmakelijke activiteiten een activiteit is als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, voor die activiteit voorafgaand aan en los van de overige onlosmakelijke activiteiten een aanvraag om een omgevingsvergunning worden ingediend.
  • Een aanvraag om een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, mag slechts op één inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort betrekking hebben.

Rechtspraak artikel 2.7 Wabo (onlosmakelijke activiteiten omgevingsvergunning)

Artikel 2.7 Wabo (onlosmakelijke activiteiten omgevingsvergunning) is een procedurele norm. Het relativiteitsvereiste (artikel 8:69a Awb) kan in de weg staan aan vernietiging van het besluit wegens strijd met artikel 2.7 WaboRaad van State 29 juli 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1830
Als de onlosmakelijke activiteiten als bedoeld in artikel 2.7 Wabo niet door het bevoegd gezag in kaart zijn gebracht en de daarvoor verleende vergunning inmiddels onherroepelijk is geworden, dan kan deze vergunning niet meer vervallen of haar werking verliezenRaad van State 3 oktober 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3199
Het is mogelijk om een aanvraag voor de activiteit strijdig gebruik met het bestemmingsplan (ex artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo) voorafgaand en los van de overige (onlosmakelijke) activiteiten in te dienen (artikel 2.7 lid 1 tweede volzin Wabo)Raad van State 12 juni 2013, ECLI:NL:RVS:2013:CA2896
Bij het aanleggen van parkeerplaatsen t.b.v. een zorgcomplex en de bouw van het zorgcomplex zelf is geen sprake van onlosmakelijke samenhang als bedoeld in artikel 2.7 WaboRaad van State 10 oktober 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3265
Bij het oprichten van een mestbassin is sprake van twee onlosmakelijke activiteiten als bedoeld in artikel 2.7 Wabo (bouwen ex artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo en het oprichten van een inrichting ex artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo)Raad van State 10 december 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4442
Wanneer tijdens een aanvraagprocedure blijkt dat niet alle onlosmakelijke activiteiten zijn aangevraagd, dan moet de aanvrager op grond van artikel 4:5 Awb in de gelegenheid worden gesteld te stellen om de aanvraag aan te vullen (artikel 2.7 Wabo)Raad van State 11 juni 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2066
Als er een weigeringsgrond bestaat voor één van de aangevraagde onlosmakelijke activiteiten als bedoeld in artikel 2.7 Wabo, dan moet de gehele vergunning worden geweigerd.Raad van State 23 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:755

Artikel 2.7 Wabo onlosmakelijke activiteiten omgevingsvergunning
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.