Artikel 2.3a Wabo

  • Het is verboden een bouwwerk of deel daarvan dat is gebouwd zonder omgevingsvergunning in stand te laten.
  • Het eerste lid blijft buiten toepassing indien voor het bouwen van het desbetreffende bouwwerk op grond van artikel 2.1, derde lid, geen omgevingsvergunning is of was vereist, met dien verstande dat indien in een dergelijk geval sprake is van een bouwwerk waarvan de aanwezigheid slechts een beperkte periode is toegestaan, het eerste lid uitsluitend buiten toepassing blijft gedurende die periode.

Rechtspraak artikel 2.3a Wabo (verbod bouwwerk in stand te laten)

Artikel 2.3a lid 1 Wabo zorgt ervoor dat tegen degene die niet als ‘bouwer’ in de zin van artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo kan worden aangemerkt maar die het bouwwerk zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor bouwen (2.1 lid 1 onder a Wabo) in stand laat handhavend kan worden opgetredenRaad van State 17 maart 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BU8049
Handhavend optreden op grond van artikel 2.3a Wabo (verbod bouwwerk in stand te laten) in in beginsel niet mogelijk tegen degene die de eigendom van het gebouw voorafgaand aan 1 april 2007 heeft verkregen, voor zover deze tijdens de eigendomsoverdracht geen concrete aanwijzingen hoefde te hebben dat het bouwwerk zonder omgevingsvergunning voor bouwen (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo) is opgerichtRaad van State 11 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1263

Artikel 2.3a Wabo verbod bouwwerk in stand te laten rechtspraak
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.