Artikel 8.2a Wabo

  • Indien voor het bouwen of gebruiken van een woonboot of een ander drijvend object dat hoofdzakelijk wordt gebruikt voor verblijf voor of op het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet verduidelijking voorschriften woonboten krachtens een provinciale of een gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is verleend, wordt die vergunning of ontheffing gelijkgesteld met een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel a, c of d.
  • Een woonboot of een ander drijvend object dat hoofdzakelijk wordt gebruikt voor verblijf ten aanzien waarvan tot het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet verduidelijking voorschriften woonboten krachtens een provinciale of een gemeentelijke verordening geen vergunning of ontheffing werd vereist voor het bouwen of gebruiken ervan, wordt met ingang van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet verduidelijking voorschriften woonboten gelijkgesteld met een bouwwerk waarvoor een omgevingsvergunning als bedoeld in de artikelen 2.1, eerste lid, onderdelen a, c of d is verleend.
  • Voorwaarden waaronder een vergunning of ontheffing als bedoeld in het eerste of tweede lid is verleend, worden gelijkgesteld met aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften.

Rechtspraak artikel 8.2a Wabo (woonboten en drijvende objecten)

Artikel 8.2a lid 1 Wabo is niet zo duidelijk dat zonder meer de conclusie moet worden getrokken dat het gebruik van een woonboten of drijvende objecten zelf voor permanent verblijf – terwijl het bestemmingsplan deze vorm van verblijf niet toestaat – ook onder de gelijkstelling valtRaad van State 28 juni 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2498
Artikel 8.2a Wabo woonboten en drijvende objecten
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.