Artikel 2.20 Wabo

  • Voor zover de aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a of b, of in artikel 2.1, eerste lid, onder e, met betrekking tot een inrichting kan het bevoegd gezag de omgevingsvergunning in andere gevallen dan bedoeld in artikel 2.10, artikel 2.11, onderscheidenlijk artikel 2.14 slechts weigeren in het geval en onder de voorwaarden, bedoeld in artikel 3 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, met dien verstande dat voor de toepassing van artikel 3 van die wet, voor zover het deze wet betreft, onder betrokkene mede wordt verstaan degene die op grond van feiten en omstandigheden redelijkerwijs met de aanvrager van de omgevingsvergunning gelijk kan worden gesteld.
  • Voordat toepassing wordt gegeven aan het eerste lid, kan het Bureau bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, bedoeld in artikel 8 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, om een advies als bedoeld in artikel 9 van die wet worden gevraagd.
  • Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat het tweede lid van overeenkomstige toepassing is op een aanvraag om een omgevingsvergunning met betrekking tot een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, waarvoor bij die maatregel is bepaald dat een omgevingsvergunning kan worden geweigerd in het geval en onder de voorwaarden, bedoeld in het eerste lid.

Rechtspraak artikel 2.20 Wabo (Wet Bibob)

Bij een omgevingsvergunning voor bouwen ex artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo kan het samenhangcriterium als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 Wabo (samenhang tussen de criminele activiteit en de activiteit waarvoor de vergunning wordt aangevraagd) bestaanRaad van State 17 juli 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2450
Het bevoegd gezag mag in het kader van de toets aan de Bibob ex artikel 2.20 Wabo (Wet Bibob) in beginsel van het advies van het Landelijk Bureau Bibob uitgaanRaad van State 18 maart 2015, ECLI:NL:RVS:2015:818

Artikel 2.20 Wabo Wet Bibob
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.