Artikel 5.19 Wabo

 • Het bestuursorgaan dat bevoegd is een vergunning of ontheffing te verlenen, kan de vergunning of ontheffing geheel of gedeeltelijk intrekken, indien:
  • a. de vergunning of ontheffing ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave is verleend;
  • b. niet overeenkomstig de vergunning of ontheffing is of wordt gehandeld;
  • c. de aan de vergunning of ontheffing verbonden voorschriften of beperkingen niet zijn of worden nageleefd;
  • d. de voor de houder van de vergunning of ontheffing als zodanig geldende algemene regels niet zijn of worden nageleefd.
 • Een vergunning of ontheffing, die betrekking heeft op het beheer van gevaarlijke afvalstoffen, of van andere afvalstoffen die van elders afkomstig zijn, kan, voor zover zij het beheer van afvalstoffen betreft, tevens worden ingetrokken, indien op grond van hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer voor de houder geldende voorschriften niet worden nageleefd.
 • Een bestuursorgaan gaat niet tot intrekking als bedoeld in het eerste of tweede lid over dan nadat het de betrokkene de gelegenheid heeft geboden binnen een daartoe te bepalen termijn zijn handelen alsnog in overeenstemming te brengen met de vergunning of ontheffing, onderscheidenlijk de voorschriften of algemene regels, bedoeld in het eerste of tweede lid, na te leven.
 • Het bevoegd gezag kan de omgevingsvergunning tevens geheel of gedeeltelijk intrekken:

Rechtspraak artikel 5.19 Wabo (intrekking omgevingsvergunning)

Artikel 5.19 Wabo intrekking omgevingsvergunning
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.