Artikel 6.2 Wabo

In gevallen waarin het onverwijld in werking treden van een beschikking als bedoeld in artikel 6.1 naar het oordeel van het bevoegd gezag nodig is, kan het in afwijking van dat artikel bepalen dat zij terstond na haar bekendmaking in werking treedt.

Rechtspraak artikel 6.2 Wabo (directe inwerkingtreding omgevingsvergunning)

Artikel 6.2 Wabo (directe inwerkingtreding beschikking) kan niet worden toegepast bij een omgevingsvergunning die op grond van artikel 3.30 Wro gecoördineerd wordt voorbereid met een bestemmingsplanRaad van State 15 mei 2013, ECLI:NL:RVS:2013:CA0601

Artikel 6.2 Wabo directe inwerkingtreding omgevingsvergunning
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.