Art. 2.1 lid 1-c Wabo

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren, voor zover dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit:
c. het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan, de regels gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening of een voorbereidingsbesluit voor zover toepassing is gegeven aan artikel 3.7, vierde lid, tweede volzin, van die wet

Rechtspraak artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo (strijd met planologisch regime)

Een aanvraag moet in beginsel aan het recht worden getoetst zoals dat geldt op het moment van het nemen van het besluit (ex nunc) (artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo)Raad van State 16 januari 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BY8548
Bij het nemen van een beslissing op bezwaar moet in beginsel aan het recht worden getoetst dat op dat moment geldt (ex nunc) (artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo)Raad van State 5 oktober 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2634
Als het bouwplan in overeenstemming is met het ten tijde van de indiening van de aanvraag geldende bestemmingsplan en op dat moment geen voorbereidingsbesluit gold of een nieuw ontwerpbestemmingsplan ter inzage is gelegd, dan geldt – als uitzondering – het recht dat ten tijde van de indiening van de aanvraag gold (ex tunc) (artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo)Raad van State 16 september 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2935
Als tijdens de indiening van een aanvraag om omgevingsvergunning nog geen provinciale verordening ex artikel 4.1 Wro in werking is getreden en geen voorbereidingsbesluit gold, maar ten tijde van het nemen van het besluit op de aanvraag de provinciale verordening wel in werking is getreden, dan geldt – als uitzondering – het recht dat ten tijde van de indiening van de aanvraag gold (ex tunc) (artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo)Raad van State 2 november 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BU3123
Als een omgevingsvergunning voor bouwen (ex artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo) wordt verleend op basis van een niet onherroepelijk bestemmingsplan en dit plan wordt vervolgens vernietigd, dan heeft deze vernietiging geen gevolgen voor de verleende omgevingsvergunning voor bouwen (Tegelenjurisprudentie) (artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo)Raad van State 21 december 1999, ECLI:NL:RVS:1999:AA4296
De Tegelenjurisprudentie geldt uitsluitend bij een omgevingsvergunning voor bouwen ex artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo, dus niet voor een omgevingsvergunning ex artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo (omgevingsvergunning strijd met planologisch regime)Raad van State 21 januari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:92
Het laten gebruiken van grond en/of een bouwwerk valt ook onder de reikwijdte van artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo (omgevingsvergunning strijd met planologisch regime)Raad van State 6 mei 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1458
Zowel strijd met de gebruiksregels als met de bouwregels van een bestemmingsplan vallen onder de reikwijdte van artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo (strijd met planologisch regime)Raad van state 26 oktober 201, ECLI:NL:RVS:2011:BU1640

Artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo omgevingsvergunning strijd met planologisch regime
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.