Thema’s Awb

Op deze pagina vindt u een thematische samenvatting van de belangrijkste jurisprudentie inzake het omgevingsrecht, voor zover deze ziet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Snel naar een (hoofd)onderwerp scrollen? Klik dan op een van de links hieronder:

1. Definities (bestuursorgaan, belanghebbende, besluit)
2. Algemene bepalingen (bijstand, vertegenwoordiging, elektronisch verkeer)
3. Besluiten – algemeen (procedures (UOV), bekendmaking, mededeling en motivering besluit)
4. Besluiten – bijzonder (aanvraag besluit, horen, besluit van rechtswege, beleidsregels)
5. Handhaving (overtreding, overtreder, toezichthouder, last onder dwangsom en bestuursdwang, bestuurlijke boete)
6. Bezwaar en beroep – algemeen (inhoud bezwaar- en beroepschrift, termijnen bezwaar en beroep)
7. Bezwaar en beroep – bijzonder (bezwaar vóór beroep, horen, beslistermijn, nadere stukken, kostenvergoeding)
8. Procederen bij de bestuursrechter (beroep en hoger beroep, bestuurlijke lus, tussenuitspraak, relativiteitsvereiste, incidenteel hoger beroep, proceskosten)
9. Bepalingen over bestuursorganen (mandaat en delegatie)1. Definities:
Bestuursorgaan
Belanghebbende
Besluit / Aanvraag / Beleidsregel

2. Algemene bepalingen:
Inleidende bepalingen
Bijstand en vertegenwoordiging
Weigering gemachtigde
Doorzendverplichting bestuursorgaan
Verbod van vooringenomenheid

Elektronisch verkeer
Elektronische weg
Elektronische bereikbaarheid
Verzending elektronisch bericht
Tijdstip verzending elektronisch bericht

3. Besluiten – algemeen:
Algemene bepalingen
Zorgvuldigheidsbeginsel
Détournement de pouvoir
Evenredigheidsbeginsel
Vermelden namen adviseur(s) in besluit
Vergewisplicht bestuursorgaan

Uniforme openbare voorbereidingsprocedure (UOV)
Uniforme openbare voorbereidingsprocedure
Terinzagelegging ontwerpbesluit
Publicatie ontwerpbesluit
Aanvullende stukken na terinzagelegging ontwerpbesluit
Zienswijzen tegen ontwerpbesluit
Termijn indienen zienswijze tegen ontwerpbesluit
Beslistermijn UOV

Coördinatieregeling Awb
Reikwijdte coördinatieregeling
Coördinerend bestuursorgaan
Opdracht coördinerend bestuursorgaan
Gelijktijdig indienen aanvragen besluiten
Aanvang termijn nemen besluiten
Toepassing UOV
Toezending en bekendmaking besluiten
Bezwaar of administratief beroep
Beroep
Bevoegdheid rechtbank beroep

Bekendmaking en mededeling besluit
Inwerkingtreding besluit
Bekendmaking besluit
Algemene bekendmaking besluit
Mededeling besluit
Mededeling besluit bij UOV
Rechtsmiddelenclausule besluit

Motivering besluit
Vermelding motivering besluit
Verwijzing advies in besluit

4. Besluiten – bijzonder:
Aanvraag
Inhoud aanvraag
Buiten behandeling stellen aanvraag
Herhaalde aanvraag

Horen
Horen bezwaarfase
Horen niet-aanvrager
Beslistermijn beschikking
Opschorting beslistermijn

Dwangsom
Dwangsom niet niet tijdig beslissen

Besluit van rechtswege
Beschikking van rechtswege (Lex silencio positivo)
Verlening beschikking van rechtswege
Dwangsom beschikking van rechtswege
Voorschriften beschikking van rechtswege

Beleidsregels
Vaststellen beleidsregels
Afwijken van beleidsregel

Nadeelcompensatie
Nadeelcompensatie
Aanvraag nadeelcompensatie
Heffing recht aanvraag nadeelcompensatie
Vergoeding kosten nadeelcompensatie
Beslistermijn aanvraag nadeelcompensatie
Verjaring aanvraag nadeelcompensatie

5. Handhaving:
Inleidende bepalingen
Overtreding en overtreder
Bestuurlijke sanctie en herstelsanctie
Bestuurlijke boete overtreden voorschrift
Samenloop herstelsancties
Preventieve herstelsanctie
Meerdere overtreden voorschriften
Inhoud bestuurlijke sanctie
Zwijgrecht, cautie

Toezichthouder
Definitie toezichthouder
Legitimatiebewijs toezichthouder
Betreden plaatsen door toezichthouder
Vorderen inlichtingen door toezichthouder
Vordering inzage gegevens door toezichthouder
Nemen monster, dier door toezichthouder
Medewerking aan toezichthouder

Last onder bestuursdwang
Definitie last onder bestuursdwang
Inhoud last onder bestuursdwang
Kosten last onder bestuursdwang
Meegevoerde en opgeslagen zaak bestuursdwang
Geen voorafgaande last bij spoed
Last onder bestuursdwang onbepaalde tijd opgeschort
Bezwaar en beroep last onder bestuursdwang

Last onder dwangsom
Definitie last onder dwangsom
Bevoegdheid last onder dwangsom
Inhoud last onder dwangsom
Bedrag last onder dwangsom
Betaaltermijn last onder dwangsom
Opschorten of opheffen last onder dwangsom
Verjaring last onder dwangsom
Invordering last onder dwangsom
Stuiting verjaring dwangsom
Bezwaar en beroep last onder dwangsom

Bestuurlijke boete
Definitie bestuurlijke boete
Geen verwijt bestuurlijke boete
Bestuurlijke boete voor dezelfde overtreding
Hoogte bestuurlijke boete
Beslistermijn rapport bestuurlijke boete

6. Bezwaar en beroep – algemeen:
Inleidende bepalingen
Weigeren en niet tijdig nemen besluit
Voorbereiding besluit

Bezwaar- en beroepschrift
Inhoud bezwaar- en beroepschrift
Herstel verzuim bezwaar en beroep
Lengte bezwaar- en beroepstermijn
Aanvang bezwaar- en beroepstermijn
Verzendtheorie bezwaar- en beroep

Na indiening bezwaar- en beroepschrift
Prematuur bezwaar of beroep
Verschoonbare termijnoverschrijding
Ingebrekestelling niet tijdig nemen besluit
Redelijkerwijs verwijt beroep (geen bezwaar of zienswijze)
Doorzenden bezwaar- of beroepschriften
Doorsturen stukken gemachtigde
Nader besluit
Beroep niet tijdig nemen besluit
Intrekking bezwaar of beroep
In stand laten gebreken besluit
Rechtsmiddelenclausule besluit

7. Bezwaar en beroep – bijzonder:
Bewaar vóór beroep
Bezwaar alvorens beroep
Rechtstreeks beroep

Horen
Horen in bezwaar
Afzien van horen in bezwaar
Indiening en inzage stukken bezwaar
Wijze van horen in bezwaar
Verslag van horen in bezwaar
Nieuwe feiten na horen in bezwaar

Beslissing op bezwaar
Beslistermijn bezwaar
Heroverweging in besluit op bewaar
Bekendmaking besluit op bezwaar
Bezwaarschriftencommissie
Kostenvergoeding bezwaar

8. Procederen bij de bestuursrechter:
Algemeen
Belanghebbende besluit beroep
Geen beroep tegen algemeen verbindend voorschrift of beleidsregel
Voegen en splitsen van zaken
Beroep bij faillissement
Belanghebbende als partij
Griffierecht
Bestuurlijke lus
Herstelbesluit bij bestuurlijke lus
Beroep niet tijdig genomen besluit
Opdracht nemen besluit
Termijn nadere stukken beroep (10-dagen termijn)
Omvang geschil
Relativiteitsvereiste

Uitspraak
Vernietiging besluit
Griffierecht
Proceskosten beroep
Proceskosten bij intrekking beroep
Tussenuitspraak i.h.k.v. bestuurlijke lus

Voorlopige voorziening
Voorlopige voorziening

Schadevergoeding
Vergoeding schade
Hoogte schadevergoeding

(Incidenteel) Hoger beroep
Hoger beroep
Incidenteel hoger beroep

Herzien uitspraak
Herzien uitspraak

9. Bepalingen over bestuursorganen:
Mandaat
Mandaat
Grenzen mandaat
Bevoegdheid en aard mandaat
Mandaat niet-ondergeschikte
Mandaatbesluit
Mandaatbesluit bijgevoegd
Ondertekend mandaat

Delegatie
Delegatie
Bevoegdheid delegatie

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.