Thema’s Awb

Op deze pagina vindt u een thematische samenvatting van de belangrijkste jurisprudentie inzake het omgevingsrecht, voor zover deze ziet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Snel naar een (hoofd)onderwerp scrollen? Klik dan op een van de links hieronder:

1. Definities (bestuursorgaan, belanghebbende, besluit)
2. Algemene bepalingen (bijstand, vertegenwoordiging, elektronisch verkeer)
3. Besluiten – algemeen (procedures (UOV), bekendmaking, mededeling en motivering besluit)
4. Besluiten – bijzonder (aanvraag besluit, horen, besluit van rechtswege, beleidsregels)
5. Handhaving (overtreding, overtreder, toezichthouder, last onder dwangsom en bestuursdwang, bestuurlijke boete)
6. Bezwaar en beroep – algemeen (inhoud bezwaar- en beroepschrift, termijnen bezwaar en beroep)
7. Bezwaar en beroep – bijzonder (bezwaar vóór beroep, horen, beslistermijn, nadere stukken, kostenvergoeding)
8. Procederen bij de bestuursrechter (beroep en hoger beroep, bestuurlijke lus, tussenuitspraak, relativiteitsvereiste, incidenteel hoger beroep, proceskosten)
9. Bepalingen over bestuursorganen (mandaat en delegatie)1. Definities:
Bestuursorgaan
Belanghebbende
Besluit / Beschikking / Aanvraag / Beleidsregel

2. Algemene bepalingen:
Inleidende bepalingen
Bijstand en vertegenwoordiging gemachtigde
Weigeren van gemachtigde
Doorzendverplichting
Verbod van vooringenomenheid

Elektronisch verkeer
Bericht via elektronische weg
Elektronische verzending door bestuursorgaan
Elektronische verzending aan bestuursorgaan
Tijdstip verzending elektronisch bericht

3. Besluiten – algemeen:
Algemene bepalingen
Zorgvuldigheidsbeginsel
Détournement de pouvoir
Belangenafweging en evenredigheidsbeginsel
Vermelden adviseur(s) in besluit
Vergewisplicht bestuursorgaan

Uniforme openbare voorbereidingsprocedure (UOV)
Toepassingsbereik UOV
Terinzagelegging ontwerpbesluit
Publicatie/kennisgeving ontwerpbesluit
Aanvullende stukken na terinzagelegging ontwerpbesluit
Zienswijzen door belanghebbenden tegen ontwerpbesluit
Termijn indienen zienswijze tegen ontwerpbesluit
Beslistermijn UOV

Bekendmaking en mededeling besluit
Inwerkingtreding besluit
Bekendmaking besluit
Algemene bekendmaking besluit
Mededeling besluit
Mededeling besluit bij UOV
Rechtsmiddelenclausule

Motivering besluit
Vermelding motivering besluit
Verwijzing advies in besluit

4. Besluiten – bijzonder:
Aanvraag
Inhoud aanvraag
Buiten behandeling stellen aanvraag
Herhaalde aanvraag

Horen
Horen voorafgaand aan afwijzende beschikking
Horen niet-aanvrager
Beslistermijn beschikking
Opschorting beslistermijn

Dwangsom
Dwangsom niet niet tijdig beslissen

Besluit van rechtswege
Toepasselijkheid besluit van rechtswege (Lex silencio positivo)
Verlening besluit van rechtswege
Dwangsom besluit van rechtswege
Voorschriften besluit van rechtswege

Beleidsregels
Vaststelling beleidsregels
Afwijken van beleidsregels

5. Handhaving:
Inleidende bepalingen
Overtreding en overtreder
Bestuurlijke sanctie en herstelsanctie
Bevoegdheid bestuurlijke sanctie
Samenloop herstelsancties
Preventieve herstelsanctie
Meerdere overtredingen
Inhoud bestuurlijke sanctie
Zwijgrecht, cautie

Toezichthouder
Begrip toezichthouder
Legitimatie toezichthouder
Betreden plaatsen door toezichthouder
Vorderen inlichtingen door toezichthouder
Inzage zakelijke gegevens door toezichthouder
Onderzoek door toezichthouder
Medewerkingsplicht aan toezichthouder

Last onder bestuursdwang
Begrip last onder bestuursdwang
Inhoud last onder bestuursdwang
Kosten last onder bestuursdwang
Verkoop meegevoerde zaak
Geen voorafgaande last onder bestuursdwang bij spoed
Verzoek om toepassen bestuursdwang
Geconcentreerd bezwaar en beroep last onder bestuursdwang

Last onder dwangsom
Begrip last onder dwangsom
Bevoegdheid last onder dwangsom
Inhoud last onder dwangsom
Bedrag last onder dwangsom
Betaaltermijn last onder dwangsom
Opschorten of opheffen last onder dwangsom
Verjaring invordering verbeurde dwangsom
Invordering en aanmaning last onder dwangsom
Geconcentreerd bezwaar en beroep last onder dwangsom

Bestuurlijke boete
Begrip bestuurlijke boete
Geen verwijt bestuurlijke boete
Bestuurlijke boete voor dezelfde overtreding
Hoogte bestuurlijke boete
Beslistermijn rapport bestuurlijke boete

6. Bezwaar en beroep – algemeen:
Inleidende bepalingen
Weigeren en niet tijdig nemen besluit
Voorbereidingshandeling besluit

Bezwaar- en beroepschrift
Inhoud bezwaar- en beroepschrift
Herstel verzuim bezwaar-/beroepschrift
Termijn indienen bezwaar-/beroepschrift
Aanvang bezwaar- en beroepstermijn
Verzendtheorie bezwaar- en beroepschrift

Na indiening bezwaar- en beroepschrift
Prematuur bezwaar of beroep
Verschoonbare termijnoverschrijding
Ingebrekestelling niet tijdig nemen besluit
Redelijkerwijs verwijt beroep (geen bezwaar of zienswijze)
Doorzendplicht bezwaar en beroep
Doorsturen stukken aan gemachtigde
Van rechtswege bezwaar en beroep / herstelbesluit
Beroep niet tijdig nemen besluit
Intrekken bezwaar of beroep
Passeren gebreken besluit
Rechtsmiddelenclausule besluit

7. Bezwaar en beroep – bijzonder:
Bewaar vóór beroep
Bezwaar voorafgaand aan beroep
Rechtstreeks beroep

Horen
Horen in bezwaar
Afzien van horen in bezwaar
Indiening en inzage stukken bezwaar
Wijze van horen in bezwaar
Verslag van horen in bezwaar
Nieuwe feiten na horen in bezwaar

Beslissing op bezwaar
Beslistermijn bezwaar
Heroverweging in besluit op bewaar
Motivering en bekendmaking besluit op bezwaar
Bezwaarschriftencommissie
Kostenvergoeding bezwaar

8. Procederen bij de bestuursrechter:
Algemeen
Belanghebbende besluit beroep
Geen beroep tegen algemeen verbindend voorschrift of beleidsregel
Voegen en splitsen van zaken
Beroep bij faillissement
Belanghebbende als partij
Bestuurlijke lus
Herstelbesluit bij bestuurlijke lus
Beroep niet tijdig genomen besluit
Termijn voor nieuw besluit, dwangsom
Termijn nadere stukken beroep (10-dagen termijn)
Omvang geschil
Relativiteitsvereiste

Uitspraak
Vernietiging besluit
Vergoeding griffierecht
Proceskostenveroordeling
Proceskosten bij intrekking beroep
Tussenuitspraak i.h.k.v. bestuurlijke lus

Voorlopige voorziening
Voorlopige voorziening

Schadevergoeding
Bevoegdheid bestuursrechter schadevergoeding
Hoogte schadevergoeding

(Incidenteel) Hoger beroep
Hoger beroep
Incidenteel hoger beroep

Herzien uitspraak
Herzien uitspraak

9. Bepalingen over bestuursorganen:
Mandaat
Begrip mandaat
Grenzen mandaat
Bevoegdheid en aard mandaat
Mandaat aan niet-ondergeschikten
Algemeen en bijzonder mandaat
Vermelding bestuursorgaan mandaat
Ondertekeningsmandaat

Delegatie
Begrip delegatie
Wettelijke grondslag delegatie

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.