Artikel 3:11 Awb

  • Het bestuursorgaan legt het ontwerp van het te nemen besluit, met de daarop betrekking hebbende stukken die redelijkerwijs nodig zijn voor een beoordeling van het ontwerp, ter inzage.
  • Artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur is van overeenkomstige toepassing. Indien op grond daarvan bepaalde stukken niet ter inzage worden gelegd, wordt daarvan mededeling gedaan. 
  • Tegen vergoeding van ten hoogste de kosten verstrekt het bestuursorgaan afschrift van de ter inzage gelegde stukken.
  • De stukken liggen ter inzage gedurende de in artikel 3:16, eerste lid, bedoelde termijn.

Rechtspraak artikel 3:11 Awb (terinzagelegging ontwerpbesluit)

Het ter inzage leggen van onjuist onderdeel van het ontwerpbesluit gedurende een deel van de periode van terinzagelegging is in strijd met artikel 3:11 AwbRaad van State 24 november 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BO4872
Er bestaat op grond van artikel 3:11 Awb geen verplichting tot het in papieren vorm ter inzage leggen van het ontwerp en de bijbehorende stukken op fysieke bezoekadressenRaad van State 31 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:295

Artikel 3:11 Awb terinzagelegging ontwerpbesluit
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.