Artikel 8:3 Awb

  • Geen beroep kan worden ingesteld tegen een besluit:
    • a. inhoudende een algemeen verbindend voorschrift of een beleidsregel,
    • b. inhoudende de intrekking of de vaststelling van de inwerkingtreding van een algemeen verbindend voorschrift of een beleidsregel,
    • c. inhoudende de goedkeuring van een besluit, inhoudende een algemeen verbindend voorschrift of een beleidsregel of de intrekking of de vaststelling van de inwerkingtreding van een algemeen verbindend voorschrift of een beleidsregel.
  • Geen beroep kan worden ingesteld tegen een besluit ter voorbereiding van een privaatrechtelijke rechtshandeling

Rechtspraak artikel 8:3 Awb (geen beroep tegen avv of beleidsregel)

Een besluit dat een regel schept die de daarbij betrokken bestuursorganen in abstract omschreven gevallen bindt, externe werking heeft en voor herhaalde toepassing vatbaar is, is een algemeen verbindend voorschrift (geen beroep tegen avv of beleidsregel ex artikel 8:3 Awb)Raad van State 16 oktober 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1987
De inhoud – en niet de vorm – van het besluit bepaalt of sprake is van een algemeen verbindend voorschrift (geen beroep tegen avv of beleidsregel ex artikel 8:3 Awb)College van Beroep voor het bedrijfsleven 18 augustus 2014, ECLI:NL:CBB:2014:349
Indien in een verordening een gebied is aangewezen waarbinnen een bepaald ver- of gebod geldt, is sprake van een algemeen verbindend voorschrift. Als de aanwijzing van het gebied bij nader besluit plaats moet vinden, is sprake van een concretiserend besluit van algemene strekking (artikel 8:3 Awb)Raad van State 18 november 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3514
Het via de Algemene Plaatselijke Verordening vrijstellen van drogehoreca-instellingen tot het hebben van een exploitatievergunning is een concretiserend besluit van algemene strekking (artikel 8:3 Awb)Raad van State 23 november 1999, ECLI:NL:RVS:1999:AA5058
De aanwijzing van koopzondagen op grond van de winkeltijdenverordening is een concretiserend besluit van algemene strekking (artikel 8:3 Awb)College van Beroep voor het bedrijfsleven 2 december 2015, ECLI:NL:CBB:2015:453
Het aanwijzen van parkeerzones voor vergunninghouders op grond van de parkeerverordening is een concretiserend besluit van algemene strekking (artikel 8:3 Awb)Raad van State 30 januari 2002, ECLI:NL:RVS:2002:AD9417
Het vaststellen van een peildatum op grond van de gemeentelijke huisvestingsverordening is een concretiserend besluit van algemene strekking (artikel 8:3 Awb)Raad van State 28 juli 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AQ5720
Het opnemen van woningen in een overgangsbepaling in een gemeentelijke huisvestingsverordening is een concretiserend besluit van algemene strekking (artikel 8:3 Awb)Raad van State 16 januari 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BC2100
Het aanwijzen van gedeelten van openbaar water om een ligplaats voor woonboten in te nemen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is een concretiserend besluit van algemene strekking (artikel 8:3 Awb)Raad van State 16 januari 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BY8571
Het besluit van een stadsdeelbestuur waarin het aantal marktplaatsen, de afmeting, opstelling, en onderscheiding van marktplaatsen wordt bepaald is een algemeen verbindend voorschrift (artikel 8:3 Awb)Raad van State 28 februari 2000, ECLI:NL:RVS:2000:AA5105
Kaartmateriaal dat als bijlage bij een algemeen verbindend voorschrift is gevoegd is ook zelf een algemeen verbindend voorschrift (artikel 8:3 Awb)Raad van State 25 februari 2009, ECLI:NLRVS:2009:BH3994
Een wijziging van de speelautomatenverordening waarin de weigeringsgrond voor exploitatie van speelautomaten zo wordt gewijzigd dat het maximaal aantal toegestane speelautomaten wordt verhoogd is een algemeen verbindend voorschrift (artikel 8:3 Awb)College van Beroep voor het bedrijfsleven 3 juni 2009, ECLI:NL:CBB:2009:BI7334
Een wijziging van de kansspelverordening waarbij de duur van verleende kansspelvergunningen wordt veranderd is een algemeen verbindend voorschrift (artikel 8:3 Awb)College van Beroep voor het bedrijfsleven 31 mei 2013, ECLI:NL:CBB:2013:CA1615
Als een besluit op zichzelf niet als algemeen verbindend voorschrift kan worden aangemerkt, maar zodanig met een algemeen verbindend voorschrift is verknoopt dat niet daar niet los van kan worden gezien, dan is sprake van een samenstel van algemene verbindende voorschriften (artikel 8:3 Awb)Centrale Raad van Beroep 23 mei 2002, ECLI:NL:CRVB:2002:AE4543
NEN-normen zijn geen algemeen verbindende voorschriften (artikel 8:3 Awb)Raad van State 2 februari 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BP2750
Indien een document waarnaar in een algemeen verbindend voorschrift wordt verwezen is vastgesteld door hetzelfde bestuursorgaan dat het algemeen verbindende voorschrift heeft vastgesteld, wordt dit als algemeen verbindend voorschrift aangemerkt (mits sprake is van voldoende duidelijke voorschriften die voor herhaalde toepassing vatbaar zijn) (artikel 8:3 Awb)Raad van State 4 mei 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BM3235
Een algemeen verbindend voorschrift of een beleidsregel kan door een rechter onverbindend worden verklaard in een procedure tegen een besluit ter uitvoering van dit voorschrift of deze beleidsregel (exceptieve toetsing) (artikel 8:3 Awb)Raad van State 3 februari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:201
Ook bij een algemeen verbindend voorschrift waartegen beroep openstaat is een exceptieve toetsing mogelijk (artikel 8:3 Awb)College van Beroep voor het bedrijfsleven 2 augustus 2002, ECLI:NL:CBB:2002:AE7299
Bij een exceptieve toets van een planregel uit een bestemmingsplan kan de planregel slechts onverbindend worden verklaard indien deze evident in strijd is met een hogere regeling (artikel 8:3 Awb)Raad van state 9 september 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2842
Voor een evidente strijd met een hogere regeling (bij een exceptieve toetsing, artikel 8:3 Awb) is onder meer vereist dat de hogere regeling dusdanig concreet is dat deze geschikt is om te hanteren bij een exceptieve toets Raad van State 25 maart 2015, ECLI:NL:RVS:2015:929
Een exceptieve toets van een regel aan een hogere regeling behelst een terughoudende (marginale) toets door de rechter (artikel 8:3 Awb)Raad van State 18 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1294
Bij een exceptieve toetsing (artikel 8:3 Awb) moet aan zowel materiële als formele algemene rechtsbeginselen worden getoetst. De regel moet buiten toepassing worden gelaten of onverbindend worden verklaard als deze in strijd is met een algemeen rechtsbeginsel Centrale Raad van Beroep 1 juli 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:2016
De burgerlijke kan geen exceptieve toets uitvoeren als de hoogste bestuursrechter zich in het kader van een exceptieve toets reeds over de verbindendheid van de regel heeft uitgelaten (artikel 8:3 Awb)Hoge Raad 17 december 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO9556
De weigering om een algemeen verbindend voorschrift of een beleidsregel vast te stellen, in te trekken of in werking te laten treden is niet vatbaar voor bezwaar en/of beroep (artikel 8:3 Awb)College van Beroep voor het bedrijfsleven 18 augustus 2014, ECLI:NL:CBB:2014:349

Artikel 8:3 Awb geen beroep tegen avv of beleidsregel
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.