Artikel 3:44 Awb

 • Indien bij de voorbereiding van een besluit dat tot een of meer belanghebbenden is gericht toepassing is gegeven aan afdeling 3.4, wordt kennisgegeven van de terinzagelegging van het besluit en van de op de zaak betrekking hebbende stukken:
  • a. met overeenkomstige toepassing van de artikelen 3:11 en 3:12, eerste lid, met dien verstande dat de stukken ter inzage liggen totdat de beroepstermijn is verstreken, en
  • b. door toezending van een exemplaar van het besluit aan degenen die over het ontwerp van het besluit zienswijzen naar voren hebben gebracht.
 • Indien bij de voorbereiding van een besluit dat niet tot een of meer belanghebbenden is gericht toepassing is gegeven aan afdeling 3.4, wordt gelijktijdig met de bekendmaking van het besluit kennisgegeven van de terinzagelegging van de op de zaak betrekking hebbende stukken. Het eerste lid, onderdelen a en b, is van overeenkomstige toepassing.
 • Indien bij de voorbereiding van het besluit toepassing is gegeven aan afdeling 3.4, kan het bestuursorgaan in afwijking van artikel 3:43, eerste lid:
  • a. indien de omvang van het besluit daartoe aanleiding geeft, volstaan met een ieder van de daar bedoelde personen de strekking van het besluit mee te delen;
  • b. indien een zienswijze door meer dan vijf personen naar voren is gebracht bij hetzelfde geschrift, volstaan met toezending van een exemplaar aan de vijf personen wier namen en adressen als eerste in dat geschrift zijn vermeld;
  • c. indien een zienswijze naar voren is gebracht door meer dan vijf personen bij hetzelfde geschrift en de omvang van het besluit daartoe aanleiding geeft, volstaan met het meedelen aan de vijf personen wier namen en adressen als eerste in dat geschrift zijn vermeld, van de strekking van het besluit;
  • d. indien toezending zou moeten geschieden aan meer dan 250 personen, die toezending achterwege laten.

Rechtspraak artikel 3:44 Awb (mededeling besluit bij uov)

Bij niet op ten minste één niet-elektronische geschikte wijze bekendmaken van het besluit is het besluit niet rechtsgeldig bekendgemaakt, zodat de beroepstermijn niet is aangevangen (artikel 3:44 Awb)Raad van State 31 juli 2013, ECLI:NL:RVS:2013:539
Degenen die zienswijzen hebben ingediend mogen ervan uitgaan dat het besluit op rechtsgeldige wijze aan hen wordt toegezonden (mededeling besluit bij UOV ex artikel 3:44 Awb)Raad van State 13 juli 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BR:1436
Bij het na afloop van de beroepstermijn toesturen van het besluit aan degenen die zienswijzen hebben ingediend, moeten die binnen twee weken alsnog beroep instellen (mededeling besluit bij UOV ex artikel 3:44 Awb)Raad van State 5 november 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3931

Artikel 3:44 Awb mededeling besluit bij UOV
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.