Artikel 4:128 Awb

  • Bij wettelijk voorschrift kan worden bepaald dat van de aanvrager een recht van ten hoogste € 500 kan worden geheven voor het in behandeling nemen van de aanvraag.
  • Het in het eerste lid bedoelde wettelijk voorschrift kan voor bestuursorganen van de centrale overheid bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden vastgesteld.

Rechtspraak artikel 4:128 Awb (heffing recht aanvraag nadeelcompensatie)

Artikel 4:128 Awb heffing recht aanvraag nadeelcompensatie
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.