Artikel 8:89 Awb

  • Indien de schade wordt veroorzaakt door een besluit waarover de Centrale Raad van Beroep of de Hoge Raad in enige of hoogste aanleg oordeelt, is de bestuursrechter bij uitsluiting bevoegd.
  • In de overige gevallen is de bestuursrechter bevoegd voor zover de gevraagde vergoeding ten hoogste € 25 000 bedraagt met inbegrip van de tot aan de dag van het verzoek verschenen rente, en onverminderd het recht van de belanghebbende om op grond van andere wettelijke bepalingen schadevergoeding te vragen.
  • De bestuursrechter is in de gevallen, bedoeld in het tweede lid, niet bevoegd indien de belanghebbende het verzoek heeft ingediend nadat hij terzake van de schade een geding bij de burgerlijke rechter aanhangig heeft gemaakt.
  • Zolang het verzoek van de belanghebbende bij de bestuursrechter aanhangig is, verklaart de burgerlijke rechter een vordering tot vergoeding van de schade niet ontvankelijk.

Rechtspraak artikel 8:89 Awb (hoogte schadevergoeding)

De bestuursrechter is op grond van artikel 8:89 Awb (hoogte schadevergoeding) bevoegd kennis te nemen van een verzoek tot schadevergoeding (ex artikel 8:88 Awb) tot EUR. 25.000,-, ook al is op voorhand duidelijk is dat de uiteindelijke schadevergoeding waarop de belanghebbende aanspraak zal maken hoger ligtRaad van State 2 augustus 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2081

Artikel 8:89 Awb hoogte schadevergoeding
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.