Artikel 7:15 Awb

  • Voor de behandeling van het bezwaar is geen recht verschuldigd. 
  • De kosten, die de belanghebbende in verband met de behandeling van het bezwaar redelijkerwijs heeft moeten maken, worden door het bestuursorgaan uitsluitend vergoed op verzoek van de belanghebbende voorzover het bestreden besluit wordt herroepen wegens aan het bestuursorgaan te wijten onrechtmatigheid.
  • Het verzoek wordt gedaan voordat het bestuursorgaan op het bezwaar heeft beslist. Het bestuursorgaan beslist op het verzoek bij de beslissing op het bezwaar.
  • Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld over de kosten waarop de vergoeding uitsluitend betrekking kan hebben en over de wijze waarop het bedrag van de kosten wordt vastgesteld.
  • Indien aan de belanghebbende in verband met het bezwaar een toevoeging is verleend op grond van de Wet op de rechtsbijstand, betaalt het bestuursorgaan de toe te kennen vergoeding aan de rechtsbijstandverlener. De rechtsbijstandverlener stelt de belanghebbende zoveel mogelijk schadeloos voor de door deze voldane eigen bijdrage. De rechtsbijstandverlener doet aan de Raad voor rechtsbijstand opgave van een kostenvergoeding door het bestuursorgaan.

Rechtspraak artikel 7:15 Awb (kostenvergoeding bezwaar)

Artikel 7:15 Awb (kostenvergoeding bezwaar) ziet niet op kosten die samenhangen met het indienen van een zienswijze in het kader van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 AwbRaad van State 7 juni 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1517
Deskundigenkosten vallen in beginsel onder het bereik van artikel 7:15 Awb (kostenvergoeding bezwaar), tenzij de deskundige op essentiële punten fouten heeft gemaakt. In dat geval mag het bestuursorgaan ervan uit gaan deze kosten niet redelijkerwijs door de belanghebbende zijn gemaaktRaad van State 27 juni 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BW9537
Een gegrond bezwaar dat niet leidt tot herroeping van het primaire besluit (bijvoorbeeld een verbeterde motivering van het besluit), leidt niet tot aanspraak op vergoeding van de kosten van de bezwaarprocedure als bedoeld in artikel 7:15 AwbRaad van State 19 juni 2013, ECLI:NL:RVS:2013:CA3682
Een belanghebbende die tijdig een beroep op artikel 7:15 Awb (kostenvergoeding bezwaar) heeft gedaan behoudt altijd een belang bij de beoordeling van zijn/haar bezwaarschriftRaad van State 27 juni 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2142
Uitsluitend een onrechtmatigheid die aan het bestuursorgaan te wijten is (dus niet als gevolg van nieuwe beleidsinzichten of gewijzigde wet- en regelgeving) en die tot een herroeping van het primaire besluit leidt, geeft aanspraak op vergoeding van de kosten van de bezwaarprocedure als bedoeld in artikel 7:15 Awb Raad van State 25 februari 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BP6331
Indien het primaire besluit in bezwaar wordt herroepen wegens een onrechtmatige grondslag en daarna hetzelfde besluit met de juiste grondslag wordt genomen, dan bestaat in beginsel aanspraak op vergoeding van kosten van de bezwaarprocedure als bedoeld in artikel 7:15 AwbRaad van State 1 juni 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AT6588
De behandeling van een procedure in de bezwaarschriftenprocedure valt in beginsel in de categorie gemiddeld (qua vergoeding), tenzij er redenen zijn om hiervan af te wijken (kostenvergoeding ex artikel 7:15 Awb)Raad van State 24 december 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4665
De beslissing omtrent het verzoek om vergoeding als bedoeld in artikel 7:15 Awb (kostenvergoeding bezwaar) moet in het dictum van het besluit op bezwaar worden opgenomenRaad van State 22 december 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AR7993
Op een te laat gedaan verzoek om vergoeding als bedoeld in artikel 7:15 Awb (kostenvergoeding bezwaar) mag niet meer worden beslist, ook niet door de rechterRaad van State 30 januari 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BY9944
Als het bestuursorgaan in de beslissing op bezwaar niet is ingegaan op het verzoek als bedoeld in artikel 7:15 Awb (kostenvergoeding bezwaar) en dit per aparte brief alsnog doet, dan wordt deze brief als een beslissing op bezwaar aangemerkt waartegen separaat beroep kan worden ingesteldRaad van State 7 juli 2015, 201409826/2/A2 (niet bekend op rechtspraak.nl of raadvanstate.nl)
In sommige gevallen wordt een intrekking van een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.33 Wabo gelijkgesteld met de herroeping van een besluit als bedoeld in artikel 7:15 lid 2 Awb, maar alleen als die intrekking het gevolg is van een onrechtmatigheid die aan het bestuursorgaan is te wijtenRaad van State 3 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1732
De correctie van een fout in een besluit hangende bezwaar middels een (herstel)besluit ex artikel 6:19 Awb kan onder omstandigheden leiden tot een aanspraak op vergoeding van de kosten van de bezwaarprocedure ex artikel 7:15 AwbRaad van state 21 februari 2024, ECLI:NL:RVS:2024:716

Artikel 7:15 Awb kostenvergoeding bezwaar
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.