Artikel 8:4 Awb

 • Geen beroep kan worden ingesteld tegen een besluit:
 • Onverminderd hoofdstuk 2 van de bij deze wet behorende Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak kan geen beroep worden ingesteld tegen een besluit:
  • a. op grond van een in enig wettelijk voorschrift voor het geval van buitengewone omstandigheden toegekende bevoegdheid of opgelegde verplichting in deze omstandigheden genomen,
  • b. genomen op grond van een wettelijk voorschrift ter beveiliging van de militaire belangen van het Koninkrijk of zijn bondgenoten,
  • c. genomen op grond van een wettelijk voorschrift inzake de verplichte krijgsdienst, voor zover het keuring, herkeuring, werkelijke dienst, groot verlof of diensteindiging betreft, tenzij het besluit betrekking heeft op verlenging van werkelijke dienst of kostwinnersvergoeding.
 • Geen beroep kan worden ingesteld tegen een besluit:
  • a. tot benoeming of aanstelling, tenzij beroep wordt ingesteld door een persoon met betrekking tot diens in artikel 3 van de Ambtenarenwet 2017 bedoelde hoedanigheid, zijn nagelaten betrekkingen of zijn rechtverkrijgenden,
  • b. inhoudende een beoordeling van het kennen of kunnen van een kandidaat of leerling die ter zake is geëxamineerd of op enigerlei andere wijze is getoetst, dan wel inhoudende de vaststelling van opgaven, beoordelingsnormen of nadere regels voor die examinering of toetsing,
  • c. inhoudende een technische beoordeling van een voertuig of een luchtvaartuig, dan wel een meetmiddel, een onderdeel daarvan of een hulpinrichting daarvoor.
 • Geen beroep kan worden ingesteld tegen een besluit:
  • a. inzake de nummering van kandidatenlijsten, het verloop van de stemming, de stemopneming, de vaststelling van de stemwaarden en de vaststelling van de uitslag bij verkiezingen van de leden van vertegenwoordigende organen, de benoemdverklaring in opengevallen plaatsen, alsmede de toelating van nieuwe leden van provinciale staten, van het kiescollege voor de Eerste Kamer voor Nederlanders die geen ingezetenen zijn, van de gemeenteraad en van het algemeen bestuur van een waterschap, alsmede de verlening van tijdelijk ontslag wegens zwangerschap en bevalling of ziekte,
  • b. houdende een ambtshandeling van een gerechtsdeurwaarder of notaris.

Rechtspraak artikel 8:4 Awb (geen bezwaar en beroep mogelijk)

Er kan geen beroep worden ingesteld tegen een weigering tot het nemen van een besluit dat is opgenomen in artikel 8:4 Awb (geen bezwaar en beroep mogelijk)Raad van State 11 december 2013, ECLI:NL:RVS:2013:2369
Artikel 8:4 lid 3 onder b Awb (geen bezwaar en beroep mogelijk) ziet niet op besluiten waar een medische beoordeling aan ten grondslag ligtRaad van State 16 april 1999, ECLI:NL:RVS:1999:ZF3777
Een besluit waarbij het cijfer 1 is opgelegd in verband met plagiaat valt niet onder de uitzondering van artikel 8:4 lid 3 onder b Awb en is dus appellabelRaad van State 23 mei 2013, ECLI:NL:RVS:2013:CA1287
Bij een besluit inhoudende een beoordeling van het kennen of kunnen van een kandidaat of leerling als bedoeld in artikel 8:4 lid 3 onder b Awb is de omvang en de aard van de toetsing door de rechter beperkt tot een beoordeling of de besluitvorming voldoen aan de formele of bij of krachtens de wet gestelde voorschriftenRaad van State 30 maart 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BP9569
Tegen een besluit van een centraal stembureau of van een algemeen bestuur van een bestuurscommissie tot benoeming c.q. toelating als lid tot dit bestuur staat bezwaar en beroep open (artikel 8:4 Awb)Raad van State 6 april 2016, ECLI:NL:RVS:2016:934

Artikel 8:4 Awb geen bezwaar en beroep mogelijk
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.