Artikel 1:3 Awb

  • Onder besluit wordt verstaan: een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. 
  • Onder beschikking wordt verstaan: een besluit dat niet van algemene strekking is, met inbegrip van de afwijzing van een aanvraag daarvan. 
  • Onder aanvraag wordt verstaan: een verzoek van een belanghebbende, een besluit te nemen. 
  • Onder beleidsregel wordt verstaan: een bij besluit vastgestelde algemene regel, niet zijnde een algemeen verbindend voorschrift, omtrent de afweging van belangen, de vaststelling van feiten of de uitleg van wettelijke voorschriften bij het gebruik van een bevoegdheid van een bestuursorgaan.

Rechtspraak artikel 1:3 Awb (besluit, aanvraag, beleidsregel)

lid 1 (Besluit)
Een beslissing heeft rechtsgevolg indien deze gericht is op het ontstaan of teniet doen van een bevoegdheid, recht of verplichting voor een of meer anderen, dan wel de juridische status van een persoon of zaak vast te stellen (besluit ex artikel 1:3 Awb)Raad van state 30 januari 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BC3065
Waarschuwing kwalificeert als besluit als bedoeld in artikel 1:3 Awb, als deze is gebaseerd op een wettelijk voorschrift en daarnaast een voorwaarde is voor het kunnen toepassen van een sanctiebevoegdheid bij een toekomstige (vergelijkbare) overtredingRaad van state 2 mei 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1449
Op beleidsregels gebaseerde waarschuwing die daarnaast geen gevolgen heeft voor eventuele toekomstige vergelijkbare gedragingen is geen besluit als bedoeld in artikel 1:3 AwbCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 10 juli 2018, ECLI:NL:CBB:2018:374
Bij een schriftelijke beslissing met een gepretendeerde bevoegdheid kan van een besluit als bedoeld in artikel 1:3 Awb sprake zijnRaad van State 12 april 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AW1297
Bij het volledig ontbreken van een bevoegdheid is in beginsel geen sprake van een besluit als bedoeld in artikel 1:3 AwbRaad van State 3 november 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BO2719
Herhaald besluit is slechts een besluit als bedoeld in artikel 1:3 Awb indien het rechtsgevolgen in het leven roept die niet door het eerste besluit in het leven zijn geroepenRaad van State 18 februari 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BH3213
Besluit op bezwaar is altijd een besluit als bedoeld in artikel 1:3 AwbRaad van State 4 september 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BG4531
Een rechtshandeling is publiekrechtelijk indien het bestuursorgaan de bevoegdheid ontleent aan een speciaal voor het openbaar bestuur bij of krachtens de wet geschapen grondslag (artikel 1:3 Awb)Raad van State 18 juni 1998, ECLI:NL:RVS:1998:ZF3385
Een bevoegdheid op grondslag van een privaatrechtelijke wet kan publiekrechtelijk zijn indien die bevoegdheid wordt toegepast in het kader van een aan het bestuursorgaan opgedragen publieke taak (artikel 1:3 AwbRaad van State 10 april 1995, ECLI:NL:RVS:1995:AK3508
Een besluit als bedoeld in artikel 1:3 Awb moet schriftelijk zijn Raad van State 2 mei 2007, ECLI:NL:RVS:2007:BA4194
Een e-mail kan een besluit als bedoeld in artikel 1:3 Awb zijnRaad van State 22 januari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:99
Rechtsoordeel kan in het algemeen niet als een besluit als bedoeld in artikel 1:3 Awb worden aangemerkt, tenzij het voor de betrokkene onevenredig bezwarend is om het geschil over de interpretaties van de rechtsregels via een beroepsprocedure over een daadwerkelijk besluit bij de bestuursrechter aan de orde te stellen Raad van State 28 september 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2554
Weigering gedoogtoestemming in beginsel geen besluit als bedoeld in artikel 1:3 AwbRaad van State 18 juni 2003, ECLI:NL:RVS:2003:AG1717
Weigering, acceptatie en niet of niet tijdige reactie inzake melding zijn appellabele besluiten in de zin van artikel 1:3 Awb


Raad van State 14 januari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:14
Beslissingen inzake de voorbereiding van bestemmingsplannen ex artikel 3.1 Wro zijn doorgaans geen besluiten in de zin van artikel 1:3 AwbRaad van State 8 juli 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1604
Een mededeling op een schermafdruk kan een besluit zijn in de zin van artikel 1:3 Awb Rechtbank Amsterdam 17 mei 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:3066
De reactie op een melding over de overgang van een omgevingsvergunning ex artikel 2.25 lid 2 Wabo is geen besluit in de zin van artikel 1:3 AwbRaad van State 25 januari 2023, ECLI:NL:RVS:2023:280
Fiattering van het peil is geen besluit in de zin van artikel 1:3 AwbRaad van State 22 februari 2023, ECLI:NL:RVS:2023:714
Dat niet elke afzonderlijke passage in een besluit ex artikel 1:3 Awb is gericht op rechtsgevolg hoeft aan het besluitkarakter van het besluit als geheel niet af te doen. Voor de beoordeling of sprake is van een besluit in de zin van artikel 1:3 Awb is niet relevant tegen welke passage een belanghebbende zich in het bijzonder richt. Ook de reden waarom een belanghebbende tegen een besluit beroep heeft ingesteld, is voor de vraag of het is gericht tegen een besluit niet van belangRaad van State 19 april 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1526
lid 3 (Aanvraag)
Voor het oordeel dat een aanvraag als bedoeld in artikel 1:3 Awb is gedaan, moet eenduidig en ondubbelzinnig kenbaar zijn gemaakt dat beoogd is een aanvraag in te dienen om een besluit te nemenRaad van State 31 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:189
Bij niet-elektronische indiening aanvraag als bedoeld in artikel 1:3 Awb (besluit, aanvraag, beleidsregel) moet het altijd gaan om een zelfstandig stukRaad van State 20 maart 2019, ECLI:NL:RVS:2019:829
Een negatief antwoord op een verzoek om een besluit van een niet-belanghebbende is geen besluit als bedoeld in artikel 1:3 AwbRaad van State 5 september 2001, ECLI:NL:RVS:2001:AL2272
Er is geen sprake van een aanvraag om een besluit in de zin van artikel 1:3 Awb als het aangevraagde bouwplan niet kan worden verwezenlijkt  Raad van State 3 februari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:208
Het ontbreken van de vereiste toestemming van de vereniging van eigenaren op het moment van het nemen van het besluit op de aanvraag omgevingsvergunning, maakt niet dat het op dat moment aannemelijk was dat het bouwplan niet kon worden verwezenlijkt (artikel 1:3 Awb)Raad van State 24 april 2024, ECLI:NL:RVS:2024:1712
lid 4 (Beleidsregel)
Beleidsregels als bedoeld in artikel 1:3 Awb regelen de uitoefening van bevoegdheden, zij scheppen geen nieuwe bevoegdheden Hoge Raad 23 mei 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF4610
Een vaste gedragslijn is geen beleidsregel als bedoeld in artikel 1:3 AwbRaad van State 25 juli 2007, ECLI:NL:RVS:2007:BB0356

Artikel 1:3 Awb besluit beschikking aanvraag beleidsregel
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.