Artikel 8:75a Awb

  • In geval van intrekking van het beroep omdat het bestuursorgaan geheel of gedeeltelijk aan de indiener van het beroepschrift is tegemoetgekomen, kan het bestuursorgaan op verzoek van de indiener bij afzonderlijke uitspraak met toepassing van artikel 8:75 in de kosten worden veroordeeld. Het verzoek wordt gedaan tegelijk met de intrekking van het beroep. Indien aan dit vereiste niet is voldaan, wordt het verzoek niet-ontvankelijk verklaard. 
  • De bestuursrechter stelt de verzoeker zo nodig in de gelegenheid het verzoek schriftelijk toe te lichten en stelt het bestuursorgaan in de gelegenheid een verweerschrift in te dienen. Hij stelt hiervoor termijnen vast. Indien het verzoek mondeling wordt gedaan, kan de bestuursrechter bepalen dat het toelichten van het verzoek en het voeren van verweer onmiddellijk mondeling geschieden.
  • Indien het toelichten van het verzoek en het voeren van verweer mondeling zijn geschied, sluit de bestuursrechter het onderzoek. In de overige gevallen zijn de afdelingen 8.2.4 en 8.2.5 van overeenkomstige toepassing.

Rechtspraak artikel 8:75a Awb (proceskosten bij intrekking beroep)

Van tegemoetkomen in proceskosten als bedoeld in artikel 8:75a Awb is sprake indien het bestuursorgaan het door de belanghebbende gewenste besluit geheel of gedeeltelijk neemt, tenzij dit besluit is genomen op basis van gronden die belanghebbende niet in zijn/haar beroepschrift naar voren heeft gebrachtRaad van State 3 juni 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1754
Van tegemoetkomen in proceskosten als bedoeld in artikel 8:75a Awb is geen sprake indien een besluit tot het opleggen van een dwangsom wordt ingetrokken omdat de gestelde overtreding(en) is/zijn beëindigd Raad van State 6 maart 2003, ECLI:NL:RVS:2003:AN7480
Een voornemen tot het tegemoetkomen in proceskosten ten tijde van het intrekken van het beroep is onvoldoende om te kunnen spreken van tegemoetkomen als bedoeld in artikel 8:75a Awb, het besluit tot tegemoetkoming moet ten tijde van het intrekken van het beroep daadwerkelijk genomen zijnRaad van State 25 april 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BW3843
Van tegemoetkomen in proceskosten als bedoeld in artikel 8:75a Awb (proceskosten bij intrekking beroep) is geen sprake als het nieuwe besluit is gebaseerd op door de belanghebbende na het nemen van het primaire besluit verstrekte informatieCentrale Raad van Beroep 11 januari 2002, ECLI:NL:CRVB:2002:AD9836
Van tegemoetkomen in proceskosten als bedoeld in artikel 8:75a Awb (proceskosten bij intrekking beroep) is geen sprake als het nieuwe besluit is gebaseerd op nieuwe regelgeving of een beleidswijziging die los van het beroep staatRaad van State 10 oktober 2007, ECLI:NL:RVS:2007:BB5232
Van tegemoetkomen in proceskosten als bedoeld in artikel 8:75a Awb is geen sprake als het nieuwe besluit is genomen op verzoek van een derdeRaad van State 28 juli 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AQ5770
Van tegemoetkomen in proceskosten als bedoeld in artikel 8:75a Awb is sprake als tijdens de procedure tegen het niet tijdig nemen van een besluit alsnog een besluit wordt genomenCentrale Raad van Beroep 14 mei 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:1822
In een voorlopige voorzieningsprocedure is sprake van tegemoetkomen in proceskosten als bedoeld in artikel 8:75a Awb als het bestuursorgaan de uitvoering van het primaire besluit schorst of indien het anderszins maatregelen neemt die direct onevenredig nadeel voorkomenCentrale Raad van Beroep 24 september 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:3263

Artikel 8:75a Awb proceskosten bij intrekking beroep
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.