Artikel 8:51b Awb

  • Het bestuursorgaan deelt de bestuursrechter zo spoedig mogelijk mede of het gebruik maakt van de gelegenheid om het gebrek te herstellen of te laten herstellen.
  • Indien het bestuursorgaan overgaat tot herstel van het gebrek, deelt het de bestuursrechter zo spoedig mogelijk schriftelijk mede op welke wijze het gebrek is hersteld.
  • Partijen kunnen binnen vier weken na verzending van de mededeling bedoeld in het tweede lid, schriftelijk hun zienswijze over de wijze waarop het gebrek is hersteld, naar voren brengen. De bestuursrechter kan deze termijn verlengen.

Rechtspraak artikel 8:51b Awb (herstelbesluit bestuurlijke lus)

Een besluit tot herstel van een door de rechter geconstateerd gebrek als bedoeld in artikel 8:51b Awb, is een besluit als bedoeld in artikel 6:19 Awb (nader besluit)Raad van State 9 maart 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BP7172
Indien in een zienswijze tegen het nieuwe besluit als bedoeld in artikel 8:51b Awb nieuwe beroepsgronden worden aangevoerd die reeds in de tussenuitspraak zijn verworpen, dan moeten deze buiten inhoudelijke bespreking blijvenRaad van State 28 november 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BY4457
Indien in een zienswijze tegen het nieuwe besluit als bedoeld in artikel 8:51b Awb gronden worden aangevoerd die zich direct richten tegen overwegingen uit de tussenuitspraak, dan moet de rechter oordelen dat behoudens zeer uitzonderlijke gevallen niet kan worden worden teruggekomen van de tussenuitspraakRaad van State 15 augustus 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX4694
Het is gelet op een efficiënte geschilbeslechting en de rechtszekerheid van partijen niet toegestaan om na de tussenuitspraak nieuwe beroepsgronden aan te voeren die reeds tegen het oorspronkelijke besluit hadden kunnen worden ingediend (herstelbesluit bestuurlijke lus ex artikel 8:51b Awb)Raad van State 17 juni 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1895
Nieuwe – na de tussenuitspraak – aangevoerde gronden die reeds redelijkerwijs tegen het oorspronkelijke besluit hadden kunnen worden ingediend, moeten buiten inhoudelijke bespreking worden gelaten (artikel 8:51b Awb)Raad van State 21 november 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BY3717

Artikel 8:51b Awb herstelbesluit bestuurlijke lus
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.