Artikel 5:32 Awb

  • Een bestuursorgaan dat bevoegd is een last onder bestuursdwang op te leggen, kan in plaats daarvan aan de overtreder een last onder dwangsom opleggen.
  • Voor een last onder dwangsom wordt niet gekozen, indien het belang dat het betrokken voorschrift beoogt te beschermen, zich daartegen verzet.
  • Indien de last onder dwangsom strekt ter handhaving van het bepaalde bij of krachtens een regeling die is genoemd in hoofdstuk 2, 3 of 4 van de bij deze wet behorende Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak of in de bij deze wet behorende Regeling verlaagd griffierecht, wordt de last onder dwangsom voor de toepassing van de twee laatstgenoemde regelingen aangemerkt als een besluit, genomen op grond van de eerstbedoelde regeling.

Rechtspraak artikel 5:32 Awb (bevoegdheid last onder dwangsom)

Het staat het bestuursorgaan vrij te kiezen tussen een last onder bestuursdwang en een last onder dwangsom, deze keuze behoeft op grond van artikel 5:32 Awb (bevoegdheid last onder dwangsom) in beginsel geen nadere motiveringRaad van State 11 augustus 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AQ6637
Een mondelinge last onder dwangsom als bedoeld in artikel 5:32 Awb is geen besluit in de zin van de AwbRaad van State 15 oktober 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3698
Als een overtreder van een last onder dwangsom als bedoeld in artikel 5:32 Awb bij de beslissing op bezwaar geen overtreder meer is (omdat hij/zij bijvoorbeeld geen eigenaar en/of exploitant meer is), dan moet dit bij de beslissing op bezwaar worden meegenomenRaad van State 17 juni 1999, ECLI:NL:RVS:1999:AN6252
Alleen de overtreder van een last onder dwangsom als bedoeld in artikel 5:32 Awb is belanghebbende bij de lastRaad van State 10 december 2003, ECLI:NL:RVS:2003:AN9719
Bij een preventieve last onder dwangsom als bedoeld in artikel 5:32 Awb moet sprake zijn van een gevaar van een overtreding die met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zal plaatsvinden en dat de overtreding met voldoende duidelijkheid in het besluit kan worden omschrevenRaad van State 6 april 2016, ECLI:NL:RVS:2016:935
Als een verzoek om een last onder dwangsom als bedoeld in artikel 5:32 Awb afkomstig is af van een niet-belanghebbende, dan is de reactie daarop geen besluit in de zin van de AwbRaad van State 10 oktober 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3292
Een derde-belanghebbende kan bezwaar maken tegen de weigering tot het opleggen van een last onder dwangsom als bedoeld in artikel 5:32 Awb (bevoegdheid last onder dwangsom)Raad van State 18 mei 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BQ4962
Als het bestuursorgaan niet het risico kan nemen dat de overtreder zich niets aantrekt van de indirecte financiële prikkel van de dwangsom en daardoor een onaanvaardbare of gevaarlijke situatie ontstaat, moet het bestuursorgaan op grond van artikel 5:32 Awb voor de last onder bestuursdwang kiezen waarmee het bestuur zelf kan ingrijpenRaad van State 29 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1259
Het risico dat de kosten van een last onder bestuursdwang moeilijk kunnen worden verhaald op de overtreder mag meespelen bij de afweging om op grond van artikel 5:32 Awb eerst met een last onder dwangsom te proberen de overtreding te beëindigen, mits niet op voorhand duidelijk is dat wegens gebrek aan financiële middelen niet aan de last onder dwangsom kan worden voldaanRaad van State 29 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1259
Een houder van een Drank- en horecawetvergunning mag er op grond van (uitsluitend) deze vergunning niet op vertrouwen dat het bestuursorgaan niet middels een last onder dwangsom ex artikel 5:32 Awb handhavend zal optreden tegen planologisch strijdig gebruikRaad van State 16 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3140

Artikel 5:32 Awb bevoegdheid last onder dwangsom
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.