Artikel 7:11 Awb

  • Indien het bezwaar ontvankelijk is, vindt op grondslag daarvan een heroverweging van het bestreden besluit plaats. 
  • Voor zover de heroverweging daartoe aanleiding geeft, herroept het bestuursorgaan het bestreden besluit en neemt het voor zover nodig in de plaats daarvan een nieuw besluit.

Rechtspraak artikel 7:11 Awb (heroverweging besluit op bezwaar)

Of een volledige heroverweging van het primaire besluit ex artikel 7:11 Awb (heroverweging in bezwaar) heeft plaatsgevonden is geen ambtshalve door de rechter te toetsen puntRaad van State 15 augustus 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2718
Mandaat van de bevoegdheid om een beslissing op bezwaar (artikel 7:11 Awb) te nemen mag niet worden verleend aan een niet-ondergeschikteRaad van State 22 juni 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AT7954
De heroverweging ex artikel 7:11 Awb (heroverweging in bezwaar) is niet gebonden aan argumenten of omstandigheden die in het bezwaarschrift zijn opgenomenRaad van State 15 december 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AR7569
Er is geen sprake van strijd met het verbod op reformatio in peius als het rechtsgevolg van het primaire besluit onveranderd is na het besluit op bezwaar (artikel 7:11 Awb)Centrale Raad van Beroep 30 juli 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:2547
Er is geen sprake van strijd met het verbod op reformatio in peius als meerdere bezwaarmakers bezwaar hebben ingesteld en de ene hierdoor in een ongunstigere positie is gekomen dan de andere (artikel 7:11 Awb)Raad van State 23 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3135
Bij een afzonderlijke, los van het bezwaar of beroep wettelijke grondslag die tot een ongunstigere positie van een belanghebbende leidt, is geen sprake van strijd met het verbod op reformatio in peius (artikel 7:11 Awb)Raad van State 15 mei 2013, ECLI:NL:RVS:2013:CA0133
Er is geen sprake van strijd met het verbod op reformatio in peius als de indiener heeft verzuimd relevante feiten en omstandigheden naar voren te brengen, waardoor het bestuursorgaan een kennelijk onjuist besluit heeft genomen (artikel 7:11 Awb)Centrale Raad van Beroep 30 december 2014, ECLI:NL:CBB:2014:485
Bezwaar tegen sanctiebesluiten worden in de regel ex tunc beoordeeld (artikel 7:11 Awb)Raad van State 21 februari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:610
Bij de heroverweging in bezwaar moet op grond van artikel 7:11 Awb in beginsel worden getoetst aan de wettelijke regelingen die op dat moment gelden (ex nunc)Raad van State 4 mei 2011,
ECLI:NL:RVS:2011:BQ3415
Bijzondere omstandigheden kunnen maken dat bij de beslissing op bezwaar toch moet worden getoetst aan oude regelgeving of oud beleid (ex tunc) (artikel 7:11 Awb)Raad van State 22 juli 2013, ECLI:NL:RVS:2013:547
Als na het buiten behandeling laten van een aanvraag wegens het niet aanleveren van de gevraagde gegevens (ex artikel 4:5 Awb), deze gegevens in bezwaar alsnog worden aangeleverd, dan is het bestuursorgaan bevoegd op grond van artikel 7:11 Awb de gegevens alsnog bij de heroverweging te betrekkenRaad van State 16 juli 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BD7360
Een besluit op bezwaar moet te beschouwen zijn als een resultaat van de heroverweging, anders is sprake van een nieuw primair besluit (artikel 7:11 Awb)Raad van State 21 juli 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AQ3632
Bij een beslissing op bezwaar (artikel 7:11 Awb) inzake een handhavingsbesluit kunnen in beginsel geen andere wettelijke voorschriften en kan geen andere last ten grondslag worden gelegdRaad van State 23 april 2003, ECLI:NL:RVS:2003:AF7624
Bij een beslissing op bezwaar (artikel 7:11 Awb) inzake een handhavingsbesluit kan een ander voorschrift worden opgelegd indien dit niet leidt tot een (ingrijpende) wijziging van de aan de oorspronkelijke aanschrijving ten grondslag liggende feiten en lastRaad van State 6 juli 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1855
Het is niet mogelijk om tweemaal te beslissen op een bezwaar tegen hetzelfde primaire besluit. In die situatie dient het tweede bezwaar niet-ontvankelijk te worden verklaard (artikel 7:11 Awb)Centrale Raad van Beroep 2 november 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:3791
Het is in beginsel niet mogelijk bij het besluit op bezwaar het primaire besluit te herroepen en het nemen van het nieuwe besluit afhankelijk te stellen van nader onderzoek (artikel 7:11 Awb)Raad van State 2 maart 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AS8404
Het is mogelijk om bij de beslissing op bezwaar uitsluitend over te gaan tot herroeping van het primaire besluit als tijdens de bezwaarprocedure is vastgesteld dat het besluit met de verkeerde voorbereidingsprocedure is voorbereid (regulier in plaats van uitgebreid). Alsdan zal tegelijkertijd met de herroeping van het primaire besluit een afzonderlijk ontwerpbesluit ter inzage moeten worden gelegd (artikel 7:11 Awb)Raad van State 18 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1311
Als bij besluit op bezwaar uitsluitend het primaire besluit wordt herroepen en vervolgens een nader inhoudelijk besluit worden genomen, dan is het laatste besluit bepalend voor de vraag of het bestuursorgaan tijdig een besluit op bezwaar heeft genomen (artikel 7:11 Awb)Centrale Raad van Beroep 17 juni 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:2133
Er moet altijd op een ingediend bezwaarschrift worden beslist, ook als sprake is of lijkt te zijn van een (buitensporig) misbruik van recht (artikel 7:11 Awb)Centrale Raad van Beroep 2 maart 2010, ECLI:NL:CRVB:2010:BL4270
Het alsnog verlenen van een omgevingsvergunning kan – in het kader van een effectieve rechtsbescherming en onder bijzondere omstandigheden – worden aangemerkt als een besluit op bezwaar (artikel 7:11 Awb)Raad van State 19 mei 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1069
Bij een wijziging van de reguliere naar de uniforme openbare voorbereidingsprocedure mag de aanvrager tot de terinzagelegging van het ontwerpbesluit de aanvraag wijzigen (hierbij is de vraag of sprake is van een wijziging van de aanvraag van ondergeschikte aard niet relevant) (artikel 7:11 Awb)Raad van State 30 november 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3521
In een procedure over een verleende omgevingsvergunning (voor de activiteit ‘bouwen’) kan naar aanleiding van het daartegen gemaakte bezwaar een daarvoor noodzakelijke afwijking van het bestemmingsplan in het besluit op bezwaar worden gegeven zonder dat dit tot herroeping van het primaire besluit leidt (een bestuursorgaan heeft in het kader van de heroverweging in bezwaar ex artikel 7:11 Awb ruime herstelmogelijkheden, waaronder ook de verbetering van de grondslag van een besluit)Raad van State 11 januari 2023, ECLI:NL:RVS:2023:91
Als een besluit op bezwaar geheel of gedeeltelijk wordt vernietigd, is het College van B&W verplicht op het gedeelte van het bezwaar waarop als gevolg van de vernietiging niet meer wordt beslist, een nieuw besluit op bezwaar nemen op grond van artikel 7:11 lid 1 Awb. Een opdracht van de rechter om een nieuw besluit op bezwaar te nemen is in dat opzicht dus niet noodzakelijkRaad van State 29 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1231
Tweemaal op een aanvraag omgevingsvergunning beslissen is niet toegestaan en een eerder met de reguliere voorbereidingsprocedure verleende omgevingsvergunning kan in bezwaar niet met toepassing van artikel 3.10 Wabo (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) worden ingetrokken (artikel 7:11 Awb)Raad van State 20 december 2023, ECLI:NL:RVS:2023:4758

Artikel 7:11 Awb heroverweging besluit op bezwaar
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.