Artikel 6:8 Awb

  • De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt. 
  • De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit waartegen alleen door een of meer bepaalde belanghebbenden administratief beroep kon worden ingesteld, vangt aan met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn ongebruikt is verstreken.
  • De termijn voor het indienen van een beroepschrift tegen een besluit dat aan goedkeuring is onderworpen, vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit, inhoudende de goedkeuring van dat besluit, op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt. 
  • De termijn voor het indienen van een beroepschrift tegen een besluit dat tot een of meer belanghebbenden is gericht en dat is voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit overeenkomstig artikel 3:44, eerste lid, onderdeel a, ter inzage is gelegd.

Rechtspraak artikel 6:8 Awb (aanvang bezwaar- en beroepstermijn)

De bezwaar- of beroepstermijn als bedoeld in artikel 6:8 Awb vangt aan op de da na verzending, ongeacht of het besluit de geadresseerde heeft bereikt (ook als het adres juist is, maar de postcode onjuist)Raad van 26 juni 2000, ECLI:NL:RVS:2000:AA6457
Bij niet aangetekende verzending van besluiten of andere rechtens van belang zijnde documenten moet het bestuursorgaan aannemelijk maken dat het desbetreffende stuk is verzonden (aanvang bezwaar- en beroepstermijn ex artikel 6:8 Awb)Raad van State 18 augustus 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BN4254
Voor het aannemelijk maken van de verzending van een niet aangetekend besluit door het bestuursorgaan, moet het aannemelijk maken dat het stuk is verzonden. Hiervoor is in ieder geval vereist dat het stuk is voorzien van een juiste adressering en een verzenddatum en dat er een deugdelijke verzendadministratie aanwezig is (aanvang bezwaar- en beroepstermijn ex artikel 6:8 Awb)Raad van State 14 augustus 2013, ECLI:NL:RVS:2013:715
Als het bestuursorgaan op de hoogte is van het feit dat een gemachtigde optreedt, dan is bij toezending van het besluit aan de belanghebbende zelf geen sprake van een bekendmaking als bedoeld in artikel 6:8 AwbRaad van State 1 december 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BO5700
De bezwaartermijn voor een van rechtswege ontstane vergunning vangt aan met ingang van de dag na die waarop de beslistermijn is verstreken (artikel 6:8 Awb)Raad van State 30 juni 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AP4641

Artikel 6:8 Awb aanvang bezwaar- en beroepstermijn
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.