Artikel 6:12 Awb

  • Indien het beroep is gericht tegen het niet tijdig nemen van een besluit dan wel het niet tijdig bekendmaken van een van rechtswege verleende beschikking, is het niet aan een termijn gebonden. 
  • Het beroepschrift kan worden ingediend zodra:
    • a. het bestuursorgaan in gebreke is tijdig een besluit te nemen of een van rechtswege verleende beschikking bekend te maken, en
    • b. twee weken zijn verstreken na de dag waarop belanghebbende het bestuursorgaan schriftelijk heeft medegedeeld dat het in gebreke is.
  • Indien redelijkerwijs niet van de belanghebbende kan worden gevergd dat hij het bestuursorgaan in gebreke stelt, kan het beroepschrift worden ingediend zodra het bestuursorgaan in gebreke is tijdig een besluit te nemen.
  • Het beroep is niet-ontvankelijk indien het beroepschrift onredelijk laat is ingediend.

Rechtspraak artikel 6:12 Awb (ingebrekestelling niet tijdig nemen besluit)

De datum van ontvangt is bepalend voor de vraag of de ingebrekestelling ex artikel 6:12 Awb al dan niet prematuur is ingediendRaad van State 30 januari 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BY9944
Zonder ingebrekestelling ex artikel 6:12 Awb is beroep niet mogelijk en dus niet-ontvankelijk Raad van State 27 mei 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BM6889
De dag van ontvangst van de ingebrekestelling ex artikel 6:12 Awb door het bestuursorgaan telt mee als eerste dag voor de twee weken wachttijdRaad van State 1 september 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BN5684
Bij de vraag of sprake is van een onredelijk laat beroep als bedoeld in artikel 6:12 lid 4 Awb (ingebrekestelling niet tijdig nemen besluit) spelen onder meer een rol of de belanghebbende na het verstrijken van de beslistermijn in contact is gebleven met het bestuursorgaan en of hij nog de verwachting mocht hebben op het alsnog nemen van het besluit door het bestuursorgaanRaad van State 12 augustus 1999,
ECLI:NL:RVS:1999:AN6104
Voor rechtstreeks beroep ex artikel 6:12 lid 2 Awb tegen het niet tijdig nemen van een dwangsombesluit – omdat het bestuursorgaan, na in gebreke te zijn gesteld, van rechtswege een dwangsom heeft verbeurd wegens niet tijdig beslissen op een aanvraag – is een separate ingebrekestelling vereist, de eerder verstuurde ingebrekestelling voor het niet tijdig nemen van het besluit op de aanvraag is hiervoor niet voldoende (artikel 6:12 lid 3 Awb)Raad van State 25 januari 2023, ECLI:NL:RVS:2023:273

Artikel 6:12 Awb ingebrekestelling niet tijdig nemen besluit
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.