Artikel 7:3 Awb

Van het horen van een belanghebbende kan worden afgezien indien:

  • a. het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk is,
  • b. het bezwaar kennelijk ongegrond is,
  • c. de belanghebbende heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord,
  • d. de belanghebbende niet binnen een door het bestuursorgaan gestelde redelijke termijn verklaart dat hij gebruik wil maken van het recht te worden gehoord, of
  • e. aan het bezwaar volledig tegemoet wordt gekomen en andere belanghebbenden daardoor niet in hun belangen kunnen worden geschaad.

Rechtspraak artikel 7:3 Awb (afzien horen bezwaar)

De voorwaarden in artikel 7:3 Awb om van het horen in bezwaar af te zien, moeten restrictief worden toegepastCentrale Raad van Beroep 4 maart 2016, ECLI:NL:CRVB:2016:774
De beslissing om van het horen in bezwaar af te zien moet worden genomen op grond van hetgeen in het bezwaarschrift is opgenomen (artikel 7:3 Awb)Raad van State 25 april 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1365
Als de naar voren gebrachte bezwaargronden de verwachting geven dat het horen in bezwaar van belang kan zijn voor de vaststelling van de feiten en omstandigheden, dan kan doorgaans niet van het horen worden afgezien (artikel 7:3 Awb)Raad van State 16 november 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AU6240
Als een belanghebbende niet reageert op een verzoek van een bestuursorgaan om aan te geven of hij/zij in bezwaar wil worden gehoord, dan kan het bestuursorgaan ervan uitgaan dat de belanghebbende niet hoeft te worden gehoord (afzien horen bezwaar ex artikel 7:3 Awb). Niet noodzakelijk is dat de belanghebbende expliciet aangeeft dat hij/zij niet wil worden gehoordRaad van State 17 augustus 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2237
Als een belanghebbende in het bezwaarschrift heeft opgenomen te willen worden gehoord, is het enkele niet invullen van een antwoordformulier van het bestuursorgaan – waarin is opgenomen dat het bestuursorgaan bij het uitblijven van een (tijdige) reactie ervan uit gaat dat de belanghebbende zijn bezwaar niet wil toelichten – onvoldoende om af te zien van het horen op grond van artikel 7:3 sub d AwbRaad van State 26 april 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1624

Artikel 7:3 Awb afzien horen bezwaar
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.