Artikel 7:13 Awb

 • Dit artikel is van toepassing indien ten behoeve van de beslissing op het bezwaar een adviescommissie is ingesteld:
  • a. die bestaat uit een voorzitter en ten minste twee leden, 
  • b. waarvan de voorzitter geen deel uitmaakt van en niet werkzaam is onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan en 
  • c. die voldoet aan eventueel bij wettelijk voorschrift gestelde andere eisen. 
 • Indien een commissie over het bezwaar zal adviseren, deelt het bestuursorgaan dit zo spoedig mogelijk mede aan de indiener van het bezwaarschrift.
 • Het horen geschiedt door de commissie. De commissie kan het horen opdragen aan de voorzitter of een lid dat geen deel uitmaakt van en niet werkzaam is onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan. 
 • De commissie beslist over de toepassing van artikel 7:4, zesde lid, van artikel 7:5, tweede lid, en, voor zover bij wettelijk voorschrift niet anders is bepaald, van artikel 7:3
 • Een vertegenwoordiger van het bestuursorgaan wordt voor het horen uitgenodigd en wordt in de gelegenheid gesteld een toelichting op het standpunt van het bestuursorgaan te geven. 
 • Het advies van de commissie wordt schriftelijk uitgebracht en bevat een verslag van het horen. 
 • Indien de beslissing op het bezwaar afwijkt van het advies van de commissie, wordt in de beslissing de reden voor die afwijking vermeld en wordt het advies met de beslissing meegezonden.

Rechtspraak artikel 7:13 Awb (bezwaarschriftencommissie)

Een commissie die bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en twee ambtelijke leden (waarvan er een de ambtelijke secretaris is), is aan te merken als een commissie als bedoeld in artikel 7:13 AwbRaad van State 20 augustus 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3125
Leden van een adviescommissie als bedoeld in artikel 7:13 Awb kunnen niet worden gewraaktRaad van State 21 januari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:89
De secretaris van een commissie als bedoeld in artikel 7:13 Awb – die geen lid is van de commissie – hoeft niet onafhankelijk te zijnRaad van State 13 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3421
Een beslissing op bezwaar genomen na een advies van een commissie als bedoeld in artikel 7:13 Awb die niet uit drie personen heeft bestaan, komt voor vernietiging in aanmerkingRaad van State 5 november 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BG3358
Indien het bestuursorgaan een belanghebbende niet op de hoogte brengt van het feit dat een adviescommissie als bedoeld in artikel 7:13 Awb is ingeschakeld, dan geldt de beslistermijn van zes weken als bedoeld in artikel 7:10 lid 1 AwbRaad van State 17 augustus 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2233
Het zonder uitdrukkelijke opdracht van de commissie horen van een belanghebbende door uitsluitend de voorzitter en een lid (hetgeen is strijd is met artikel 7:13 lid 3 Awb) is toch mogelijk indien het derde commissielid wel betrokken is geweest bij de beoordeling van de bezwaren en bij het opstellen van het adviesRaad van State 22 april 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1311
De vertegenwoordiger van het bestuursorgaan moet altijd worden uitgenodigd voor de hoorzitting bij de bezwaarschriftencommissie, hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk (artikel 7:13 Awb)Raad van State 1 augustus 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2481
Het advies van de bezwaarschriftencommissie als bedoeld in artikel 7:13 Awb moet door ten minste drie leden worden uitgebracht. Ondertekening van het advies door de voorzitter en de secretaris is evenwel voldoendeCentrale Raad van Beroep 1 augustus 2005, ECLI:NL:CRVB:2005:AU0700
Uit artikel 7:13 lid 7 Awb volgt niet dat het bestuursorgaan moet motiveren waarom het opvolgen van het advies van de bezwaarschriftencommissie niet mogelijk is, maar dat het moet motiveren wat de reden is voor het afwijken van het adviesRaad van State 2 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2969

Artikel 7:13 Awb bezwaarschriftencommissie
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.