Artikel 3:47 Awb

  • De motivering wordt vermeld bij de bekendmaking van het besluit.
  • Daarbij wordt zo mogelijk vermeld krachtens welk wettelijk voorschrift het besluit wordt genomen.
  • Indien de motivering in verband met de vereiste spoed niet aanstonds bij de bekendmaking van het besluit kan worden vermeld, verstrekt het bestuursorgaan deze binnen een week na de bekendmaking.
  • In dat geval zijn de artikelen 3:41 tot en met 3:43 van overeenkomstige toepassing.

Rechtspraak artikel 3:47 Awb (vermelding motivering besluit)

Verwijzing naar geluidsopname van de (raad)vergadering is een onvoldoende motivering voor een besluit ex artikel 3:47 AwbRaad van State 17 februari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:510
Of voldaan is aan de eisen van kenbaarheid en inzichtelijkheid hangt van de concrete inhoud en complexiteit van het besluit af (artikel 3:47 Awb)Centrale Raad van Beroep 27 juni 1997, ECLI:NL:CRVB:1997:AM2317
De motivering van een besluit dient op grond van artikel 3:47 Awb schriftelijk te zijn, verwijzing naar gesprekken is onvoldoendeCentrale Raad van Beroep 27 juni 1997, ECLI:NL:CRVB:1997:AM2317
Het ontbreken van een (deugdelijke) motivering bij de bekendmaking van een besluit ex artikel 3:47 Awb is niet van openbare orde Centrale Raad van Beroep 12 november 1997, ECLI:NL:CRVB:1997:AN5518
Bij verwijzing naar een beleidsregel in de motivering van een besluit moet sprake zijn van een degelijke analyse van de feiten en omstandigheden (vermelding motivering besluit ex artikel 3:47 Awb)Raad van State 3 oktober 2007, ECLI:NL:RVS:2007:BB4709

Artikel 3:47 Awb vermelding motivering besluit
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.