Artikel 6:20 Awb

  • Indien het beroep zich richt tegen het niet tijdig nemen van een besluit, blijft het bestuursorgaan verplicht dit besluit te nemen, tenzij de belanghebbende daarbij als gevolg van de beslissing op het beroep geen belang meer heeft.
  • Het bestuursorgaan stelt een besluit als bedoeld in het eerste lid onverwijld ter beschikking aan het orgaan waarbij het beroep aanhangig is.
  • Het beroep tegen het niet tijdig nemen van een besluit heeft mede betrekking op het alsnog genomen besluit, tenzij dit geheel aan het beroep tegemoet komt.
  • De beslissing op het beroep kan echter worden verwezen naar een ander orgaan waarbij bezwaar of beroep tegen het alsnog genomen besluit aanhangig is, dan wel kan of kon worden gemaakt of ingesteld.
  • Het beroep tegen het niet tijdig nemen van een besluit kan alsnog gegrond worden verklaard, indien de indiener van het beroepschrift daarbij belang heeft.

Rechtspraak artikel 6:20 Awb (beroep niet tijdig nemen besluit)

Als tijdens het beroep tegen het niet tijdig nemen van het besluit alsnog een reëel besluit wordt genomen, dat hoeft daartegen geen beroep te worden ingesteld. Gebeurt dit toch, dan moet dit stuk op grond van artikel 6:20 Awb worden aangemerkt als een aanvulling van de gronden van het reeds ingediende beroep. Griffierecht hoeft niet opnieuw te worden betaaldRaad van State 20 oktober 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AR4294
Bij het alsnog nemen van een reëel besluit door het bestuursorgaan – hangende het beroep tegen het niet tijdig nemen van dit besluit – bestaat nog steeds de mogelijkheid tot vergoeding van de gemaakte proceskosten, ook als sprake is van een niet-ontvankelijkheidsverklaring bij gebrek aan procesbelang (beroep niet tijdig nemen besluit ex artikel 6:20 Awb)Raad van State 9 april 1998, ECLI:NL:RVS:1998:AB0406

Artikel 6:20 Awb beroep niet tijdig nemen besluit
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.