Artikel 8:22 Awb

  • In geval van faillissement of surséance van betaling of toepassing van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen zijn de artikelen 2527 en 31 van de Faillissementswet van overeenkomstige toepassing. 
  • De artikelen 25, tweede lid, en 27 vinden geen toepassing, indien partijen vóór de faillietverklaring zijn uitgenodigd om op een zitting van de bestuursrechter te verschijnen.

Rechtspraak artikel 8:22 Awb (beroep faillissement)

Bij een besluit dat ziet op de rechten of verplichtingen uit de failliete boedel, moet de curator bezwaar en/of beroep tegen dat besluit instellen (beroep faillissement ex artikel 8:22 Awb)Raad van State 18 augustus 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BN4255
Een gefailleerde kan bezwaar en/of beroep tegen een besluit instellen, maar dit kan – voor het besluit op de failliete boedel ziet – niet zonder zonder instemming van de curator (artikel 8:22 Awb)Raad van State 7 december 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BU7072
Indien een gefailleerde op eigen naam bezwaar en/of beroep heeft ingesteld, kan achteraf worden aangegeven dat dit bezwaar/beroep namens de curator is ingesteld (artikel 8:22 Awb)Raad van State 17 december 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4564
Een zelfstandig door een gefailleerd ingesteld beroep hoeft op grond van artikel 8:22 Awb niet automatisch niet-ontvankelijk te worden verklaard, hiervoor is vereist dat de wederpartij om ontslag van instantie in de zin van artikel 27 Faillissementswet verzoektCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 13 november 2007, ECLI:NL:CBB:2007:BB8366
Artikel 8:22 Awb staat er niet aan in de weg om handhavingsbesluiten aan een gefailleerde te richten, mits deze is aan te merken als overtrederRaad van State 26 juni 2002, ECLI:NL:RVS:2002:AE4628

Artikel 8:22 Awb beroep faillissement
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.