Artikel 8:1 Awb

Een belanghebbende kan tegen een besluit beroep instellen bij de bestuursrechter.

Rechtspraak artikel 8:1 Awb (belanghebbende besluit beroep)

Een beslissing op bezwaar is altijd een besluit in de zin van de AwbRaad van State 29 juli 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2407
Het doel dat degene met een beroep nastreeft moet met het beroep kunnen worden bereikt om te kunnen spreken van een procesbelang (belanghebbende beroep besluit ex artikel 8:1 Awb)Centrale Raad van Beroep 23 september 2016, ECLI:NL:CRVB:2016:3606
Het belang bij een inhoudelijk oordeel over de rechtmatigheid van een besluit kan zijn gelegen in het feit dat het oordeel van de rechter kan worden betrokken bij eventuele toekomstige besluiten jegens de belanghebbende (belanghebbende beroep besluit ex artikel 8:1 Awb)Raad van State 30 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:853
Voldoende procesbelang bij beroep ex artikel 8:1 Awb ontbreekt als dit beroep uitsluitend is gericht op een oordeel over de principiële betekenis van het besluit zonder dat sprake is van een eventueel toekomstig gelijk besluit jegens de belanghebbendeRaad van State 10 februari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:323
Er is sprake van voldoende procesbelang als bedoeld in artikel 8:1 Awb als een besluit een belanghebbende een slechte naam bezorgen, ook als dit besluit niet meer relevant is (bijvoorbeeld bij een intrekking van een exploitatievergunning voor een bedrijf dat niet meer bestaat)Raad van State 19 mei 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BM4973
De enkele vraag of sprake is van een proceskostenveroordeling of dat het griffierecht moet worden terugbetaald geeft onvoldoende aanleiding om het (hoger) beroep inhoudelijk te behandelen, nu hiervoor geen gegrondverklaring van het (hoger) beroep is vereistRaad van State 16 juni 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BM7770
Er is sprake van voldoende procesbelang ex artikel 8:1 Awb als het beroep uitsluitend ziet op het niet vergoeden aan de appellant van de in de bezwaarfase gemaakte kostenRaad van State 18 augustus 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BN4281
Er is sprake van voldoende procesbelang ex artikel 8:1 Awb als het (hoger) beroep uitsluitend ziet op de beslissing van het bestuursorgaan of de rechtbank inzake de vergoeding van de proceskostenCentrale Raad van Beroep 18 augustus 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:2792
Een bestuursorgaan heeft op grond van artikel 8:1 Awb altijd procesbelang bij het instellen van hoger beroep (ook als dit uitsluitend bestaat uit het aanpassen van de veroordeling van het bestuursorgaan in de proceskosten van bezwaar of beroep of de opgelegde last tot het betalen van het griffierecht) Raad van State 7 december 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BU7066
Er is sprake van voldoende procesbelang ex artikel 8:1 Awb als het besluit ‘andere’ schade veroorzaakt, omdat schade op grond van artikel 8:88 e.v. Awb of kan worden vergoed of een vordering bij de burgerlijke rechter kan worden vergoed als het besluit door de bestuursrechter onrechtmatig is bevondenRaad van State 18 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1332
Er is sprake van voldoende procesbelang bij een beroep ex artikel 8:1 Awb tegen een besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom waaraan door de aangeschrevene aan de last is voldaanRaad van State 11 augustus 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BN3732
Voor een voldoende procesbelang wegens het lijden van schade zal er een begin van bewijs voor geleden schade naar voren moeten worden gebracht (artikel 8:1 Awb) Raad van State 11 november 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BK2900
Er is geen sprake van voldoende procesbelang bij een bestuursorgaan dat hoger beroep instelt tegen een uitspraak van de rechtbank waarin het besluit weliswaar is vernietigd, maar waarvan de rechtsgevolgen op grond van artikel 8:72 lid 3 Awb geheel in stand zijn gelaten (artikel 8:1 Awb)Raad van State 14 januari 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BG9746
Er is geen sprake van voldoende procesbelang bij een hoger beroep tegen een overweging ten overvloede (van de rechtbank) (artikel 8:1 Awb) Centrale Raad van Beroep 13 december 2012, ECLI:NL:CRVB:2012:BY6089
Indien de procederende partij overlijdt, is zijn/procesbelang als bedoeld in artikel 8:1 Awb vervallen en volgt in beginsel een niet-ontvankelijkheidsverklaring van het beroepRaad van State 29 september 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BN8579
Erfgenamen van een overleden procederende partij kunnen de procedure voortzetten, voor zover zij procesbelang hebben (artikel 8:1 Awb)Raad van State 12 maart 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BC6445
Bij beroep door een onderneming die tijdens de procedure wordt opgeheven is het procesbelang in beginsel vervallen (artikel 8:1 Awb)Centrale Raad van Beroep 28 februari 2008, ECLI:NL:CRVB:2008:BC5462
Bij een kennelijk onredelijk gebruik van het procesrecht kan de natuurlijke persoon in de proceskosten worden veroordeeld, een niet-ontvankelijkheidsverklaring om die reden is echter niet mogelijkCentrale Raad van Beroep 26 juni 2009, ECLI:NL:CRVB:2009:BJ0667
Er is geen sprake van een procesbelang als vaststaat dat het bouwplan niet zal worden gerealiseerd en geen sprake is van schade geleden als gevolg van de bestuursrechtelijke besluitvorming (artikel 8:1 Awb)Raad van State 14 oktober 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2441
Bij een verkochte woning tijdens de zitting is in beginsel geen sprake meer van een procesbelang (artikel 8:1 Awb)Raad van State 14 oktober 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2427
Bij een preventieve last onder dwangsom (ex artikel 5:2 Awb) is van belang dat het procesbelang niet wordt aangetast doordat de belanghebbende onder druk van het besluit heeft toegegeven (artikel 8:1 Awb) Raad van State 4 november 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2640

 

Artikel 8:1 Awb belanghebbende besluit beroep
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.