Artikel 2:15 Awb

  • Een bericht kan elektronisch naar een bestuursorgaan worden verzonden voor zover het bestuursorgaan kenbaar heeft gemaakt dat deze weg is geopend. Het bestuursorgaan kan nadere eisen stellen aan het gebruik van de elektronische weg.
  • Een bestuursorgaan kan elektronisch verschafte gegevens en bescheiden weigeren voor zover de aanvaarding daarvan tot een onevenredige belasting voor het bestuursorgaan zou leiden.
  • Een bestuursorgaan kan een elektronisch verzonden bericht weigeren voor zover de betrouwbaarheid of vertrouwelijkheid van dit bericht onvoldoende is gewaarborgd, gelet op de aard en de inhoud van het bericht en het doel waarvoor het wordt gebruikt.
  • Het bestuursorgaan deelt een weigering op grond van dit artikel zo spoedig mogelijk aan de afzender mede.

Rechtspraak artikel 2:15 Awb (verzending elektronisch bericht)

Bestuursorgaan moet een betrokkene in het algemeen hebben laten weten dat het ook via elektronische weg beschikbaar is (artikel 2:15 Awb)Centrale Raad van Beroep 13 januari 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:223
Risico van verzending van een elektronisch bericht ligt bij verzender ervan (artikel 2:15 Awb)Centrale Raad van Beroep 1 september 2006, ECLI:NL:CRVB:2006:AY9485
Bij per e-mail ingediend bezwaarschrift bij behandelend ambtenaar binnen bezwaartermijn moet – terwijl bestuursorgaan niet heeft aangegeven of elektronische weg open stond – betrokkene in staat worden gesteld op grond van artikel 6:6 Awb het gebrek te herstellen (verzending elektronisch bericht ex artikel 2:15 Awb)Raad van State 29 augustus 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX5972
Bij per e-mail ingediende zienswijze moet – terwijl bestuursorgaan niet heeft aangegeven dat elektronische weg open stond – betrokkene gelet op het zorgvuldigheidsbeginsel in de gelegenheid worden gesteld het verzuim te herstellen (artikel 2:15 Awb)Raad van State 17 juli 2013, ECLI:NL:RVS:2013:395
Bij per fax ingediende zienswijze moet – terwijl bestuursorgaan niet heeft aangegeven dat elektronische weg open stond – betrokkene gelet op het zorgvuldigheidsbeginsel in de gelegenheid worden gesteld het verzuim te herstellen (artikel 2:15 Awb)Raad van State 16 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:725
Als het bestuursorgaan in algemene zin correspondentie via de elektronische weg heeft opengesteld, is het in strijd met de strekking van artikel 2:15 Awb om een specifieke persoon uit te sluiten van correspondentie langs de elektronische wegRaad van State 1 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:816

Artikel 2:15 Awb verzending elektronisch bericht
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.