Artikel 4:84 Awb

Het bestuursorgaan handelt overeenkomstig de beleidsregel, tenzij dat voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen.

Rechtspraak artikel 4:84 Awb (afwijken van beleidsregel)

Bij een beleidsregel die reeds geruime tijd is losgelaten en het aan de orde zijnde punt niet meer wordt toegepast, moet het bestuursorgaan aanleiding zien tot een vrijere beoordeling van het verzoek van een belanghebbende (artikel 4:84 Awb)College van Beroep voor het bedrijfsleven 19 december 2007, ECLI:NL:CBB:2007:BC2460
De rechter hoeft niet ambtshalve na te gaan of de juiste beleidsregel is toegepast (artikel 4:84 Awb)Raad van State 25 februari 2004,  ECLI:NL:RVS:2004:AO5872
Als een reeks van gevallen bij het toepassen van de beleidsregel volgens het bestuursorgaan leidt tot een resultaat dat aan het doel van het beleid voorbijschiet, dan zal de beleidsregel moeten worden gewijzigd (afwijken op grond van artikel 4:84 Awb is dan niet mogelijk)Raad van State 16 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:709
Bij het beoordelen of sprake is van bijzondere omstandigheden als bedoeld in artikel 4:84 Awb moet het bestuursorgaan alle omstandigheden van het geval betrekken en dient te worden bezien of deze op zichzelf dan wel tezamen met andere omstandigheden moeten worden aangemerkt als bijzondere omstandighedenRaad van State 26 oktober 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2840
Bij de transformatie van een bestaand (kantoor)pand naar diverse sociale huurwoningen in de directe nabijheid van een centrumgebied (met intensieve bebouwing en enkele schaarse parkeerplaatsen op een grotere afstand) kan gelet op artikel 4:84 Awb – in beginsel – aanleiding bestaan om af te wijken van de maximale loopafstand zoals opgenomen in de gemeentelijke ParkeernotaRaad van State 11 oktober 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3776
De enkele omstandigheid dat een niet ingetrokken of vervangen (en dus nog steeds geldende) beleidsregel ex artikel 4:84 Awb achterhaald of verouderd is, is geen bijzondere omstandigheid die aanleiding kan zijn om van de beleidsregel af te wijkenRaad van State 15 november 2023, ECLI:NL:RVS:2023:4245
Een voorgenomen beleidswijziging is geen bijzondere omstandigheid in de zin van artikel 4:84 Awb die maakt dat van de op dat moment geldende beleidsregel moet worden afgewekenRaad van state 29 november 2023, ECLI:NL:RVS:2023:4421

Artikel 4:84 Awb afwijken van beleidsregel
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.